مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: معرفت فلسفی
سال:1389 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 29)
صفحه شروع:83 | صفحه پایان:106

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حکایت ذاتی در بوته نقد

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 106

چکیده

 معرفت شناسان مسلمان سه دیدگاه درباره «حکایت» مطرح کرده اند. دیدگاه مشهور این است که «حکایت» ذاتی باب برهان برای صور ذهنی است و این صور بالفعل ماورای خود را نشان می دهند. استاد فیاضی «حکایت» را ذاتی باب ایساغوجی برای علم حصولی می داند و بر این باور است که حاکی «نفس فاعل شناسا» به شمار می رود و صور ذهنی, وجودهای ذهنی محکی می باشند. استاد مصباح اعتقاد دارند که «حکایت» انتقال ذهن به طور طبیعی از صور ذهنی به محکی است که در برخی مراتب, حکایت صور ذهنی شانی و بالقوه است و تنها در مرتبه تصدیق صادق است که «حکایت» به فعلیت می رسد.عمده اختلافی که بین این سه دیدگاه وجود دارد به نوع تحلیل بازمی گردد. در این نوشتار, با تحلیلی که از «حکایت» ارایه شده است, به نقد دیدگاه مشهور و استاد فیاضی پرداخته, و از برخی نقدهای بنایی, همچون غفلت از نقش توجه فاعل شناسا در فرایند حکایت, سخن گفته ایم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.