مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

201

دانلود:

63

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش های قطعه بندی چندمقیاسه و حوزه ی آبخیز (مطالعه ی موردی: جنگل خیرود)

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 145

چکیده

 تصویر ارتوفتو موزائیک و مدل رقومی ارتفاع که از پردازش تصاویر هوایی پهپاد به دست می آیند, داده های باارزشی اند که در برآورد مشخصات تک درختان می توان از آنها استفاده کرد. در همین زمینه, با استفاده از یک پهپاد بال چرخان عمودپرواز, دو برداشت در فصل های رویش و خزان انجام گرفت و با استفاده از مدل های رقومی زمین (DTM) و سطح (DSM), مدل ارتفاع تاج پوشش (CHM) تهیه شد. محدوده ی تاج درختان با دو رویکرد تعیین شد. در رویکرد اول, از ارتوفتوموزائیک و روش قطعه بندی چندمقیاسه و در رویکرد دوم, از مدل ارتفاعی تاج پوشش و روش حوزه ی آبخیز برای قطعه بندی استفاده شد. به منظور بررسی قابلیت این رویکردها در برآورد قطر متوسط تاج درختان, مختصات دقیق و قطر تاج 95 اصله درخت در عملیات میدانی اندازه گیری و با مقادیر برآوردشده مقایسه شد. نتایج نشان داد که قطر تاج درختان اندازه گیری شده در جنگل, همبستگی زیادی با مقادیر برآوردشده با روش های چندمقیاسه (88/0 = R2) و حوزه ی آبخیز (92/0 = R2) دارد. بهترین نتیجه ی برآورد قطر تاج درختان با استفاده از روش حوزه ی آبخیز به دست آمد (% 97/5 = MAE و % 02/7 = RMSE). همچنین براساس نتایج, اختلاف معنی داری بین مقادیر اندازه گیری شده و برآوردشده با روش حوزه ی آبخیز مشاهده نشد. درحالی که بین مقادیر اندازه گیری شده و برآوردشده با روش چندمقیاسه اختلاف معنی داری (سطح 5 درصد) وجود داشت. نتایج پژوهش نشان داد که این رویکرد می تواند به عنوان روشی دقیق و ارزان در برآورد قطر متوسط تاج درختان استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  نصیری، و.، و درویش صفت، ع.، و عارفی، ح.، و نمیرانیان، م. (1399). برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش های قطعه بندی چندمقیاسه و حوزه ی آبخیز (مطالعه ی موردی: جنگل خیرود). مجله جنگل ایران, 12(1 ), 131-145. https://sid.ir/paper/123280/fa

  Vancouver: کپی

  نصیری وحید، درویش صفت علی اصغر، عارفی حسین، نمیرانیان منوچهر. برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش های قطعه بندی چندمقیاسه و حوزه ی آبخیز (مطالعه ی موردی: جنگل خیرود). مجله جنگل ایران. 1399 [cited 2023January29];12(1 ):131-145. Available from: https://sid.ir/paper/123280/fa

  IEEE: کپی

  نصیری، و.، درویش صفت، ع.، عارفی، ح.، نمیرانیان، م.، 1399. برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش های قطعه بندی چندمقیاسه و حوزه ی آبخیز (مطالعه ی موردی: جنگل خیرود). مجله جنگل ایران, [online] 12(1 ), pp.131-145. Available: https://sid.ir/paper/123280/fa.