Start: 2/7/2023 12:54:39 PMEnd: 2/7/2023 12:54:40 PM >> 683

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

850

دانلود:

174

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل مکانی و آماری مشخصه های کمی توده های ارس منطقه چهارباغ گرگان با توجه به خصوصیات توپوگرافی و فیزیکی خاک

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 206

چکیده

 به منظور تحلیل مکانی و آماری مشخصه های کمی توده های ارس با توجه به خصوصیات توپوگرافی و خاک, مساحتی در حدود 4700 هکتار از منطقه چهارباغ گرگان انتخاب شد. نقشه های شیب, جهت, ارتفاع از سطح دریا و زمین شناسی منطقه مورد نظر در محیط GIS تهیه شد و پس از روی هم اندازی این نقشه ها, واحدهای همگن شکل زمین تهیه شد. در هر واحد همگن تعدادی قطعه نمونه به طور تصادفی انتخاب و در مجموع149  قطعه نمونه به مساحت 10 آر در منطقه پیاده شد و در هر یک از آنها, قطر برابر سینه, تعداد درختان در قطعات نمونه, سطح تاج پوشش و ارتفاع درختان برداشت شد. برای تجزیه وتحلیل بین واحدهای همگن از آنالیز واریانس و آزمون مقایسه ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر مشخصه های تعداد در هکتار, درصد تاج پوشش, قطر سطح مقطع متوسط و سطح مقطع برابر سینه اختلاف معنی داری در بین واحدهای همگن دارند. نتایج به دست آمده از مدل رگرسیونی غیرخطی نشان داد که مدل غیرخطی متغیرهای جهت و شاخص رطوبتی به عنوان بهترین مدل برای توصیف مشخصه تعداد در هکتار (4.85=RMSE و 0.57=R2adj) و مدل غیرخطی متغیرهای جهت, سنگ و سنگریزه و شاخص رطوبتی به عنوان بهترین مدل برای توصیف سطح تاج پوشش (2.67=RMSE و 0.49=R2adj) است. بهترین مدل برای توصیف سطح مقطع برابرسینه, مدل غیرخطی متغیرهای جهت, سنگ و سنگریزه, قدرت جریان آب و شاخص رطوبتی (2.1=RMSE و 0.56=R2adj) بود. همچنین مدل غیرخطی جهت, سنگ و سنگریزه, قدرت جریان آب و شاخص رطوبتی به عنوان بهترین مدل برای توصیف قطر سطح مقطع متوسط (3.4=RMSE و 0.50=R2adj) ارزیابی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی