مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله جنگل ایران
سال:1392 | دوره:5 | شماره:2
صفحه شروع:183 | صفحه پایان:194

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

142

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تنظیم کننده رشد (IBA) و قطر قلمه بر مشخصه های کمی نهال سفیدپلت (.Populus caspica Bornm)

صفحات

 صفحه شروع 183 | صفحه پایان 194

چکیده

 سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) یکی از گونه های درختی ارزشمند جنگل های شمال کشور است که اغلب قلمه های آن, قدرت ریشه زایی و زنده مانی اندکی دارند. هدف از اجرای این تحقیق, افزایش کارایی تولید و بهبود مشخصه های رویشی نهال های این گونه در نهالستان است. برای رسیدن به این هدف, 2205 قلمه یکساله P. caspica به طول 18 تا 20 سانتی متر در سه طبقه قطری 5, 10 و 15 میلی متر تهیه شد. برای هر طبقه قطری یک تیمار شاهد (بدون استفاده از هورمون) و چهار تیمار هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) در غلظت های 1250, 2500, 5000 و 7500 میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد. قلمه ها پس از اعمال تیمار هورمون, با استفاده از آزمایش فاکتوریل دوعاملی 5×3 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار (49 تایی) کاشته شدند. بعد از کاشتن نهال ها, وجین و آبیاری به طور منظم انجام گرفت. نتایج نشان داد که بهترین طبقه قطری قلمه برای تولید نهال سفیدپلت, 10 میلی متر است. در مجموع, استفاده از هورمون ایندول بوتیریک اسید با غلظت های یادشده توصیه نمی شود, مگر اینکه با مشکلاتی مانند کمبود قلمه مواجه باشیم که در آن صورت, نتایج این تحقیق استفاده از این هورمون تا غلظت 2500 پی پی ام را برای قلمه های طبقه قطری 5 میلی متر مناسب نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی