مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله جنگل ایران | سال:1392 | دوره:5 | شماره:2 | صفحه شروع:109 | صفحه پایان:117

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

84

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) با توجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 117

چکیده

 با توجه به اینکه شکل ساقه درخت به صورت استوانه کامل نیست, برای برآورد حجم واقعی آن, باید ضریب شکل برای هر گونه محاسبه شود. ضریب شکل پس از قطر برابرسینه و ارتفاع درخت, سومین مشخصه موثر در تعیین حجم درخت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر همزمان مولفه های رویشگاه مانند جهت جغرافیایی, شیب زمین و مراحل رویشی بر ضریب شکل درختان راش در جنگل های طبیعی حوضه شفارود گیلان انجام گرفت. به این منظور, 411 اصله درخت در چهار جهت جغرافیایی (شمال, شمال شرق, شرق و شمال غرب) و در چهار کلاس شیب کمتر از 30, 45-30, 60-45 و بیش از 60 درصد و در چهار مرحله رویشی جوانی, میانسالی, مسن و کهنسالی اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل تاثیرات مستقل و متقابل داده ها از تحلیل سه عامله در قالب طرح تصادفی کامل استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف, برای مقایسه میانگین داده ها با واریانس همگن از آزمون دانکن و واریانس ناهمگن از آزمون دانت در سطح اطمینان 5 و 1 درصد استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که بین تیمارهای بررسی ضریب شکل درختان راش تفاوت معنی دار وجود دارد. مقایسه میانگین ها با استفاده از روش دانت نشان داد که بین ضریب شکل طبیعی ساقه (0.5475) و هوهه نادل (0.5446) تفاوت معنی داری وجود ندارد. این بررسی نشان می دهد که با افزایش شیب رویشگاه, ضریب شکل نیز افزایش می یابد و در جهت شمالی این عدد به یک نزدیک تر است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID