Start: 2/7/2023 11:55:17 AMEnd: 2/7/2023 11:55:17 AM >> 621

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد موجودی ذخیره کربن گونه بنه (.Pistacia atlantica Desf) (مطالعه موردی: جنگل تحقیقاتی بنه و بادام فیروزآباد فارس)

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 139

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی مقدار ترسیب کربن گونه بنه در جنگل تحقیقاتی بنه و بادام فیروزآباد انجام گرفت. با استفاده از آماربرداری اولیه به روش سیستماتیک - تصادفی و تعیین تعداد در هکتار, از هر طبقه قطری پنج سانتی متری, 3 اصله درخت به صورت تصادفی مشخص و قسمتی از آنها قطع شد و پس از تبدیل, اندام های مختلف شامل تنه, سرشاخه, برگ و لاشبرگ به تفکیک وزن شدند. نمونه ها به آزمایشگاه انتقال یافت و درصد کربن آلی و ضریب تبدیل هر یک از آنها اندازه گیری شد. برای برآورد کربن ذخیره شده در خاک, نمونه های خاک به صورت تصادفی در جهت های جغرافیایی اصلی و مناطق مسطح برداشت و با مقایسه با نمونه های شاهد (خارج از منطقه جنگلی) مقدار کربن ذخیره شده برآورد شد. نتایج نشان داد که در هر هکتار از توده جنگلی 1.99 تن و در کل جنگل 18654.3 تن کربن توسط گونه بنه ترسیب شد. کربن ذخیره شده در خاک این توده نیز 12.78 تن در هکتار به دست آمد. نتایج آزمون دانکن نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح یک درصد بین اجزای درخت است. بیشترین مقدار ذخیره کربن مربوط به تنه و کمترین مقدار, مربوط به برگ بنه است. همچنین در مقایسه ضریب تبدیل اندام های مختلف به کربن آلی, کمترین مقدار مربوط به برگ و بیشترین مربوط به لاشبرگ است. این نتایج نشان می دهد که با افزایش تراکم و حفظ موجودی کنونی و با توجه به سطح وسیع این جنگل ها در استان فارس, مقدار زیادی از کربن توسط گونه بنه جذب خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی