مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله جنگل ایران
سال:1391 | دوره:4 | شماره:3
صفحه شروع:209 | صفحه پایان:220

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

94

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر در پراکنش گونه بادامک (.Amygdalus scoparia Spach) در استان مرکزی

صفحات

 صفحه شروع 209 | صفحه پایان 220

چکیده

 بررسی نیاز رویشگاهی گونه های مهم از نظر پراکنش به منظور مدیریت منابع طبیعی (اصلاح, احیا و توسعه) ضروری است. بادامک یکی از گونه های مهم جنگلی استان مرکزی با نام علمی Amygdalus scoparia Spach. است که استفاده خوراکی و صنعتی و ارزش محیط زیستی و حفاظتی در شرایط مختلف محیطی دارد. در این پژوهش تاثیر عوامل فیزیوگرافی مانند شکل زمین, جهت, ارتفاع از سطح دریا, شیب و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک روی برخی ویژگی های کمی و کیفی این گونه (ارتفاع, قطر تاج, درصد تاج پوشش, تعداد درخت, زادآوری و درصد شادابی) بررسی و تجزیه و تحلیل آماری شد. بیشترین ارتفاع درخت و قطر تاج در جهت های شمالی و شرقی, بیشترین درصد تاج پوشش و زادآوری در جهت شمالی و فرم دره و طبقه ارتفاعی 1500-1000 متری و بیشترین تعداد درخت در جهت جنوبی و فرم های دامنه و دره و طبقه ارتفاعی 1500-1000 و 2000-1500 متری و در شیب های 20-0 و 35-20 درصد و بیشترین درصد شادابی در جهت های شمالی و جنوبی, فرم های دره و دامنه, ارتفاع 1500-1000 متر و شیب 20-0 درصد مشاهده شد. همچنین مشخصه های ارتفاع, قطر تاج, درصد تاج پوشش, تعداد درخت, زادآوری و درصد شادابی در سمت مثبت محور اول پراکنده شده اند و با مقدار درصد شن خاک همبستگی مثبتی نشان داده اند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.