مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

349

دانلود:

190

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی پراکنش مکانی درختچه ی قره تاج (Anagyris foetida L. ) در جنگل های زاگرس

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 150

چکیده

 این پژوهش به منظور شناسایی الگوی پراکنش مکانی و برهم کنش درون گونه ای درختچه ی قره تاج (Anagyris foetida L. ) در رویشگاه انحصاری آن در بخشی از جنگل های زاگرس انجام گرفت. یک قطعه نمونه ی به نسبت خالص از گونه ی قره تاج با مساحت 1 هکتار در نظر گرفته شد و موقعیت مکانی درختچه ها و ویژگی های زیست سنجی آنها اندازه گیری شد. سپس با استفاده از تابع های فاصله های نزدیک ترین (G, F و J) همسایه و تابع همبستگی جفتی (g) الگوی پراکنش مکانی درختچه های قره تاج محاسبه شد. همچنین با به کارگیری توابع همبستگی نشاندار (Kmm(r)) و واریوگرام نشاندار (γ (r)) وابستگی مکانی اندازه ی درختچه ها بررسی شد. اندازه گیری ویژگی های زیست سنجی نشان داد که میانگین قطر یقه, ارتفاع, سطح تاج و تعداد جست درختچه های قره تاج به ترتیب, 15/5 سانتی متر, 36/2 متر, 6/5 متر مربع و 59/12 پایه بود. تراکم درختچه های قره تاج نیز 231 پایه در هکتار بود. برپایه ی یافته ها, درختچه های قره تاج در فواصل کوتاه به صورت کپه ای و در فواصل بیشتر از الگوی کاملاً تصادفی پیروی می کنند. البته یافته های تابع همبستگی جفتی (g) نشان داد که در فاصله ی 17-13 متری, الگوی پراکنش درختچه ها دوباره به صورت کپه ای تغییر می کند. همچنین برپایه ی یافته های تابع های همبستگی نشاندار و واریوگرام نشاندار هیچ گونه همبستگی مکانی برای ویژگی های زیست سنجی مشاهده نشد و چینش درختچه های قره تاج با اندازه های گوناگون در کنار یکدیگر کاملاً تصادفی بود. نتیجه گیری شد که اگرچه درختچه های قره تاج در فواصل کوتاه برهم کنش مثبت و تمایل به کپه ای شدن نشان دادند, ساختار مکانی مشخصی از نظر ویژگی های زیست سنجی ندارند و چگونگی چینش آنها از نظر اندازه ی افراد تصادفی است و اندازه های مشابه در کنار یکدیگر نیستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلیمی، آرمین، قاسمی آقباش، فرهاد، و پوررضا، مرتضی. (1398). الگوی پراکنش مکانی درختچه ی قره تاج (Anagyris foetida L. ) در جنگل های زاگرس. مجله جنگل ایران، 11(1 )، 135-150. SID. https://sid.ir/paper/123094/fa

  Vancouver: کپی

  سلیمی آرمین، قاسمی آقباش فرهاد، پوررضا مرتضی. الگوی پراکنش مکانی درختچه ی قره تاج (Anagyris foetida L. ) در جنگل های زاگرس. مجله جنگل ایران[Internet]. 1398؛11(1 ):135-150. Available from: https://sid.ir/paper/123094/fa

  IEEE: کپی

  آرمین سلیمی، فرهاد قاسمی آقباش، و مرتضی پوررضا، “الگوی پراکنش مکانی درختچه ی قره تاج (Anagyris foetida L. ) در جنگل های زاگرس،” مجله جنگل ایران، vol. 11، no. 1 ، pp. 135–150، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/123094/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی