مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,619

دانلود:

1,067

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی

صفحات

 صفحه شروع 110 | صفحه پایان 119

چکیده

 زمینه: معنویت در محیط کار می تواند نیروی قدرتمند مثبتی برای زندگی افراد باشد, زیرا افراد با تلفیق و یکپارچه ساختن کار و زندگی معنوی شان, کاری لذت بخش تر, متوازن تر و معنادارتر ایجاد می کنند و روح و روان خود را پرورش می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه تهران بود.روش: تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی و با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 1840 نفر از کارکنان دانشگاه تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 230 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه الکترونیکی بود که برای ارزیابی روایی آن از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و استنباطی (تحلیل همبستگی جزیی و رگرسیون) استفاده شده است.یافته ها: نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که 0.74 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب توسط معنویت در کار, توسعه و کارآیی, مشارکت در تصمیم گیری و نوآوری تبیین می شود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد این سه زمینه دارای رابطه متقابل هستند, بنابراین توجه به این زمینه ها می تواند در بهبود کارآفرینی سازمانی موثر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رازی، سمیرا، اکبری، مرتضی، شکیبا، حجت، و مرزبان، شیرمراد. (1394). رابطه معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، 10(2)، 110-119. SID. https://sid.ir/paper/122689/fa

  Vancouver: کپی

  رازی سمیرا، اکبری مرتضی، شکیبا حجت، مرزبان شیرمراد. رابطه معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری[Internet]. 1394؛10(2):110-119. Available from: https://sid.ir/paper/122689/fa

  IEEE: کپی

  سمیرا رازی، مرتضی اکبری، حجت شکیبا، و شیرمراد مرزبان، “رابطه معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی،” اخلاق در علوم و فناوری، vol. 10، no. 2، pp. 110–119، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/122689/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی