مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی پزشکی جندی شاپور
سال:1397 | دوره:17 | شماره:3
صفحه شروع:277 | صفحه پایان:283

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

254

دانلود:

106

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آنتی اکسیدان های بزاق و بیماری پریودنتال

صفحات

 صفحه شروع 277 | صفحه پایان 283

چکیده

 زمینه و هدف: افزایش تولید رادیکال های آزاد می تواند به استرس اکسیداتیو منجر شود که درپاتوژنز بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های دهان نظیر بیماری پریودنتال دخالت دارد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط آنتی اکسیدان های کلی بزاق و بیماریهای پریودنتال صورت گرفته است.روش بررسی: این تحقیق به صورت مورد – شاهدی در 15 بیمار مبتلا به پریودنتیت, 15 بیمار مبتلا به ژنژیویت و 15 فرد سالم در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1390 انجام شد و آنتی اکسیدان های کلی بزاق این افراد به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد.یافته ها: آنتی اکسیدان های کلی در افراد گروه کنترل, ژنژیویت و پریودنتیت بترتیب 3.23±0.19, 2.27±0.16, 1.81±0.18 بود که نشان داد این تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشد (P<0.001). ضمنا گروه کنترل با گروه ژنژیویت و پرودنتیت تفاوت معنی داری داشت (P<0.001) اما تفاوت معنی داری میان گروه ژنژیویت و پریودنتیت وجود نداشت (P<0.05).نتیجه گیری: بیماری های پریودنتیت و ژنژویت با کاهش آنتی اکسیدان های کلی بزاق همراه هستند این در حالی است که تفاوت معنی داری در این کاهش بین بیماری پریودنتیت و ژنژویت مشاهده نشده است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.