مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت اطلاعات سلامت | سال:1391 | دوره:9 | شماره:6 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

274

دانلود:

117

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل ذی نفعان صنعت گردشگری پزشکی: ارایه راهبردهای موثر در شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 مقدمه: گردشگری پزشکی یکی از صنایع پرشتاب در جهان است و کشورهای مختلفی برای توسعه آن تلاش می کنند. سیاست گذاران و تصمیم گیران صنعت گردشگری پزشکی برای موفقیت در این حوزه ابتدا باید ذی نفعانی راکه از یک سو می توانند از صنعت تاثیر بپذیرند و از سوی دیگر برآن تاثیر بگذارند, شناسایی و جایگاه آنان را برای همکاری و مشارکت مشخص نمایند. از این رو هدف مطالعه حاضر, شناخت و تحلیل ذی نفعان صنعت گردشگری پزشکی اصفهان و ارایه راهبردهای موثر در توسعه آن بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش مطالعه کیفی در سال 1390 انجام شد. در مرحله اول ذی نفعان کلیدی گردشگری پزشکی در استان اصفهان شناسایی و در مرحله دوم با ذی نفعان کلیدی صنعت گردشگری پزشکی مصاحبه شد. به منظور تحلیل داده ها از مراحل تحلیل ذی نفعان استفاده شد و در نهایت راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی ارایه گردید.یافته ها: ذی نفعان کلیدی صنعت گردشگری پزشکی در اصفهان به 9 دسته اصلی تقسیم بندی شدند. این ذی نفعان شامل استانداری, اداره کل میراث فرهنگی, صنایع دستی وگردشگری اصفهان, دانشگاه علوم پزشکی, نظام پزشکی, ارایه دهندگان خدمات بخش بهداشت و درمان, ارایه دهندگان خدمات گردشگری, بانک توسعه صادرات, سرمایه گذاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بودند. ویژگی ذی نفعان نشان داد که از میان ذی نفعان, روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی, اداره کل میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری و کلینیک از برنامه دولت در زمینه گردشگری پزشکی آگاهی کامل داشته اند. از نظر قدرت ذی نفعان, بیمارستان خصوصی, نظام پزشکی, سرمایه گذار و دانشگاه علوم پزشکی دارای قدرت زیاد بودند. از میان ذی نفعان, دانشگاه علوم پزشکی, کلینیک, بیمارستان خصوصی و اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در موضع کاملا موافق قرار داشتند. با توجه به تحلیل ذی نفعان, راهبردهای موثر شامل راهبردهای متمرکز بر افزایش قدرت, راهبردهای متمرکز بر افزایش موافقت و راهبردهای متمرکز بر حفظ موضع بود.نتیجه گیری: در صنعت گردشگری پزشکی اصفهان ذی نفعان مختلفی وجود دارند, بنابراین می توان با طراحی شبکه ذی نفعان گردشگری پزشکی, تشکیل شورای استانی گردشگری پزشکی و مشخص شدن نقش و وظایف هر یک از ذی نفعان, به صورت نظام مند و منسجم در راستای توسعه گردشگری پزشکی اصفهان برنامه ریزی, سیاست گذاری و تصمیم گیری نمود و راهبردهای موثری را در جهت تحقق اهداف مربوط به کار گرفت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID