مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت اطلاعات سلامت | سال:1397 | دوره:15 | شماره:1 (پیاپی 59) | صفحه شروع:40 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارامدی رسانه های اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس هرم نیازهای اطلاعاتی Norwood

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 45

چکیده

 مقدمه: امروزه رسانه های اجتماعی نقش مهمی در رفع نیازهای اطلاعاتی افراد به ویژه دانشجویان ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کارامدی رسانه های اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس هرم نیازهای اطلاعاتی Norwood انجام شد. روش بررسی: روش این مطالعه, پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها, پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل داد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار با کمک متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و روان شناسی و پایایی آن از طریق ضریب Cronbach¢ s alpha با مقدار 89/0 تأیید گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های ANOVA و t و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین استفاده از ابزارهای رسانه اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به طور کلی کمتر از حد متوسط برآورد گردید. میانگین استفاده از ابزارهای رسانه اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی پایه و اساسی, یاری رسان, روشنگرانه, اغنا کننده و تهذیب و اخلاق به ترتیب 461/2, 323/2, 147/3, 448/2 و 463/2 به دست آمد. همچنین, رشته تحصیلی در میزان استفاده از ابزارهای رسانه اجتماعی تأثیر داشت, اما سن اثرگذار نبود. نتیجه گیری: میزان استفاده از ابزارهای رسانه اجتماعی در رفع انواع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان, کمتر از حد متوسط می باشد و نیاز اطلاعاتی روشنگرانه دانشجویان بیشتر از سایر نیازهای اطلاعاتی از طریق ابزارهای رسانه اجتماعی مرتفع می گردد. مسؤولان سلامت باید قابلیت های رسانه های اجتماعی را بیشتر برای دانشجویان تبیین نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID