مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رستنیها | سال:1389 | دوره:11 | شماره:2 (پیاپی 39) | صفحه شروع:151 | صفحه پایان:162

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

196

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فیلوژنی مولکولی سه گونه دنبلان کوهی از ایران براساس ژنوم ریبوزومی

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 162

چکیده

 نمونه هایی از سه گونه دنبلان کوهی از مناطق مختلف جغرافیایی ایران جمع آوری شد. منطقه ITS شامل ژن5.8S  از rDNA با استفاده از آغازگرهای عمومی ITS4 وITS1  تکثیر و توالی یابی شد. توالی های به دست آمده با سایر آرایه های معتبرِ مستخرج از بانک ژن مقایسه شد. در میان 12 نمونه مطالعه شده, هفت جدایه با نمونه های  Terfezia claveryi گزارش شده توسط سایر محققان, مطابقت داشت. نمونه های T. claveryi ایرانی به طور میانگین 99.4% (با دامنه 98.7-100%) با یکدیگر تشابه داشتند, در حالی که میانگین تشابه کلیه T. claveryi های مورد مطالعه 95.2% (با دامنه 87.2-100%) بود. چهار نمونه مطابق با Trimania pinoyi, به صورت آرایه خواهریTirmania nivea  خود را نشان دادند که از گونه اخیر تنها یک نمونه یافت شد. نمونه هایT. pinoyi  ایران دارای 99.9% میانگین تشابه (با دامنه 99.8-100%) در بین خود و 97.2% (با دامنه 93.1-100%) میانگین تشابه در بین کلیه توالی های مورد مقایسه بودند. کلیه توالی های T. nivea, از جمله نمونه ایران دارای میانگین تشابه 96.6% (با دامنه 92.2-99.8%) بودند. T. claveryi و T. pinoyi در قسمت های مختلف کشور یافت شده, اغلب همراه با Helianthemum salicifolium و Carex sp. بودند. فلور دنبلان های ایرانی شبیه به دنبلان های مدیترانه و کرانه های جنوبی خلیج فارس است. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID