video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,164

دانلود:

426

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های 1392 و 1394

صفحات

 صفحه شروع 274 | صفحه پایان 280

چکیده

 مقدمه: طرح تحول سلامت با هدف محافظت مالی مردم در قبال هزینه های سلامت, در سال 1393 اجرا گردید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هزینه های مستقیم خدمات سلامت, قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه که از نوع توصیفی-پیمایشی بود, با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود در سازمان های بیمه گر منتخب استان اصفهان (سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بیمه تأمین اجتماعی) و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, کلیه داده های مربوط به هزینه های مستقیم سلامت که در سال های 1392 و 1394 هزینه شده بود, با استفاده از چک لیست محقق ساخته جمع آوری گردید و در نهایت, در نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: پس از اجرای طرح تحول سلامت, هزینه ها به میزان 49 درصد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 130 درصد در بیمه سلامت, 118 درصد در سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع, 92 درصد افزایش داشت. نتیجه گیری: به دنبال اجرای طرح تحول سلامت, هزینه های مستقیم سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزایش یافت. بنابراین, پیشنهاد می گردد در صورت تداوم اجرای این طرح, فاز بعدی آن در ارتباط با راهکارهای کنترل هزینه های مستقیم سلامت اجرا گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  خدیوی، رضا، رضایتمند، محمدرضا، بانک، حسین، اعتصام پور، علی، و قاسمی، نیما. (1397). هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های 1392 و 1394. مدیریت اطلاعات سلامت، 15(6 (پیاپی 64) )، 274-280. SID. https://sid.ir/paper/121727/fa

  Vancouver: کپی

  خدیوی رضا، رضایتمند محمدرضا، بانک حسین، اعتصام پور علی، قاسمی نیما. هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های 1392 و 1394. مدیریت اطلاعات سلامت[Internet]. 1397؛15(6 (پیاپی 64) ):274-280. Available from: https://sid.ir/paper/121727/fa

  IEEE: کپی

  رضا خدیوی، محمدرضا رضایتمند، حسین بانک، علی اعتصام پور، و نیما قاسمی، “هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های 1392 و 1394،” مدیریت اطلاعات سلامت، vol. 15، no. 6 (پیاپی 64) ، pp. 274–280، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/121727/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی