مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل بهینه سرمایه گذاری و مصرف خصوصی با اتکا به ابزارهای پولی و مالی در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 206

چکیده

 معمولا در برنامه های میان مدت اقتصادی, اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر می گیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است, لیکن ممکن است در عمل, به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد, محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها, نقشی را که از آن ها انتظار می رود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی, تحقق اهداف برنامه مقدور نمی گردد.در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری, بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی برآورد شده اند و در گام بعدی, با استفاده از «نظریه کنترل بهینه», مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریو های مختلف به دست آمده است. در این ارتباط, دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینم خارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی, عملا چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم, نمی توان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد, مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی می رسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است, لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است, قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی