مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

617

دانلود:

217

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی Al2O3-DLC-MoS2-Au ایجادشده به روش PVD روی فولاد 440C

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 80

چکیده

 در این تحقیق, لایه نشانی پوشش نانوکامپوزیتی Al2O3-DLC-MoS2-Au به منظور بهبود رفتار سایشی فولاد 440 C (یکی از فلزات پرکاربرد در قطعات متحرک فضایی), توسط فرآیند رسوب فیزیکی بخار و با استفاده از دو منبع پرتو الکترونی و حرارتی انجام شد. به منظور ارزیابی رفتار تریبولورژیکی پوشش بدست آمده, از آزمون های میکروسختی سنجی ویکرز, زبری سنجی و سایش به روش پین بر روی دیسک در محیط مرطوب و اتمسفر خشک (گاز نیتروژن) استفاده شد. نتایج آزمون های مذکور و بررسی انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنج تفکیک انرژی از سطح سایش پوشش, نشان دهنده تشکیل پوششی مطلوب با چسبندگی و چقرمگی مناسب بر روی زیرلایه, حصول میزان زبری و سختی به مراتب بهتر از الزامات مورد نیاز برای پوشش های فضایی و همچنین بهبود رفتار تریبولوژیکی سطح فولاد 440 C پس از اعمال پوشش فوق است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی