مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,042

دانلود:

265

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جهت گیری تجاری و رشد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 94

چکیده

 این مقاله به بررسی رابطه بین جهت گیری سیاست های تجاری, توسعه صنعت و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور رشد سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی جهت سنجش میزان گسترش فرآیند صنعتی شدن در اقتصادهای در حال توسعه با استفاده از یک تابع رشد لجستیک مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا نرخ رشد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی با استفاده از آمار سری زمانی برای 36 کشور در حال توسعه و از جمله ایران تخمین زده شده و سپس با استفاده از آمار مقطعی, رابطه نرخ رشد بخش صنعت و جهت گیری تجاری و همچنین رشد صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. کشورها به گونه ای انتخاب شده اند که شامل جهت گیری های متفاوت در ارتباط با سیاست های تجارت خارجی باشند. این کشورها از نظر جهت گیری تجاری به برون گرای قوی, برون گرای متوسط,درون گرای متوسط و درون گرای قوی تقسیم بندی می شوند. نتایج به دست آمده شواهد تازه ای در تأیید راهبردهای تجاری برون گرا مبتنی بر تشویق صادرات ارائه می دهد. آزمون ها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین میزان گسترش بخش صنعت و جهت گیری تجاری وجود دارد. به طور کلّی یافته ها بیانگر آن است که کشورهای در حال توسعه ای راهبردهای توسعه صادرات را در پیش می گیرند, در مقایسه با کشورهایی که سیاست های جایگزینی واردات را دنبال می کنند به طور مؤثرتری موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم خواهند نمود. این نتیجه گیری بدان جهت حائز اهمیت است که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی نقش اساسی را در فرآیند گذار از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد توسعه یافته ایفا می نماید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قطمیری، محمدعلی، و غلامی، محمد. (1380). جهت گیری تجاری و رشد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه. تحقیقات اقتصادی، -(59)، 83-94. SID. https://sid.ir/paper/12074/fa

  Vancouver: کپی

  قطمیری محمدعلی، غلامی محمد. جهت گیری تجاری و رشد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1380؛-(59):83-94. Available from: https://sid.ir/paper/12074/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی قطمیری، و محمد غلامی، “جهت گیری تجاری و رشد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 59، pp. 83–94، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12074/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی