مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله اپیدمیولوژی ایران | سال:1396 | دوره:13 | شماره:4 | صفحه شروع:273 | صفحه پایان:282

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

154

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر بر رضایت مندی مادران از خدمات واحدهای سطح اول نظام شبکه ایران در سال 1394: مطالعه مقطعی

صفحات

 صفحه شروع 273 | صفحه پایان 282

چکیده

 مقدمه و اهداف: رضایت مندی گیرندگان خدمات سلامت به عنوان یکی از شاخص های سنجش کیفیت و تعیین میزان اثربخشی خدمات همواره مورد توجه سیاست گذاران و مجریان قرار دارد. این مطالعه به منظور تعیین رضایت مندی مادران از خدمات واحدهای سطح اول نظام شبکه ایران و عوامل وابسته به آن انجام گرفت.روش کار: این مطالعه مقطعی بر اساس میزان بروز مرگ مادر در 6 استان ایران در سال 1394 انجام گرفت. در هر استان 24 مرکز بهداشتی دولتی به طور طبقه ای و تصادفی انتخاب شدند. در هر مرکز منتخب 20-15 مادری که حداقل با یک بار مراقبت دوره بارداری زیر پوشش بودند, مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت, به طور هم زمان از پرونده بهداشتی و مصاحبه با مادران جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شد.یافته ها: از بین 2722 مادر شرکت کننده در مطالعه, 2187 نفر (80.3 درصد) از شرایط, تسهیلات و ارایه دهنده خدمات راضی و 535 نفر (19.7 درصد) ناراضی بودند. بالاترین سطح رضایت مندی مادران در خصوص چگونگی برخورد, کامل بودن خدمات, آموزش های کارکنان بهداشتی, کافی بودن مکمل های دارویی و پایین ترین سطح رضایت مندی در خصوص میزان آموزش پزشک و فاصله بین منزل تا واحد بهداشتی بود. بین 16 متغیر دموگرافیک و رضایت مندی مادران ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (P<0.05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که حدود یک پنجم مادران از واحدهای سطح اول نظام شبکه ایران ناراضی و عوامل زیادی در رضایت مندی آن ها تاثیرگذار بود. پیشنهاد می شود نسبت به افزایش رضایت مندی برنامه های مداخله ای طراحی اقدام و اجرا گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID