video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,010

دانلود:

350

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی

نویسندگان

بیرامی منصور

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 64

چکیده

 هدف این پژوهش, مقایسه ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی است. در این پژوهش که از نوع علی - مقایسه ای است, دو گروه از دانشجویان (دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه = 76 نفر و دانشجویان عادی = 76 نفر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه جمعیت شناختی, پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی, در صفات شخصیتی و راهبردهای مقابله ای تفاوت معنی دار وجود دارد, و نمرات دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی, در نوروتیسیزم (P<0.000) و راهبرد مقابله ای هیجان مدار (P<0.01) به طور معنی داری بالاتر از دانشجویان عادی, و در توافق پذیری (P<0.000), باوجدان بودن (P<0.000), و راهبرد مقابله ای مساله مدار (P<0.02), پایین تر از دانشجویان عادی بود. یافته های پژوهش, شواهد تجربی برای این فرض که صفات شخصیتی, و راهبردهای مقابله ای می توانند بر رفتارهای مجرمانه در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه موثر باشند, فراهم کرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

بیرامی، منصور. (1389). مقایسه ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی. پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، 5(17)، 47-64. SID. https://sid.ir/paper/120397/fa

Vancouver: کپی

بیرامی منصور. مقایسه ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی. پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)[Internet]. 1389؛5(17):47-64. Available from: https://sid.ir/paper/120397/fa

IEEE: کپی

منصور بیرامی، “مقایسه ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی،” پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، vol. 5، no. 17، pp. 47–64، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/120397/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی