video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,092

دانلود:

1,355

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سبک های هویت، انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر

نویسندگان

بیرامی منصور

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 39

کلیدواژه

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه انواع هویت, سبک های هویت در دانشجویان دختر و پسر انجام شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی - مقایسه ای بود که در آن نمونه ای شامل 200 نفر از دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز (100 دختر و 100 پسر) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سبک های هویت و پرسشنامه حالات هویت آدامز مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از روش تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سبک اطلاعاتی و سردرگم (P<0.01), در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد. بین هویت تعلیق یافته (P<0.015), هویت زود شکل یافته (P<0.01), و هویت آشفته (P<0.01), در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  بیرامی، منصور. (1389). مقایسه سبک های هویت, انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر. پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، 5(20)، 21-39. SID. https://sid.ir/paper/120328/fa

  Vancouver: کپی

  بیرامی منصور. مقایسه سبک های هویت, انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر. پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)[Internet]. 1389؛5(20):21-39. Available from: https://sid.ir/paper/120328/fa

  IEEE: کپی

  منصور بیرامی، “مقایسه سبک های هویت, انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر،” پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، vol. 5، no. 20، pp. 21–39، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/120328/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی