مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آرشیو رازی | سال:1385 | دوره:61 | شماره:2 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:79

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

361

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کلونینگ و تعیین توالی ژن کد کننده آنتی ژن اصلی سطحی (SAG1) توکسوپلاسما گونده ای

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 79

چکیده

 در سالهای اخیر روشهای دسته بندی ژنتیکی سویه های توکسو پلاسما گونده ای بطور گسترده ای انجام شده است. از نقطه نظر تکنیکی, روشهای کاربردی زیادی برای مطالعه ژنتیکی روی لوکوسهای تک- کپی (Single-copy) همچون PCR-RFLP, RFLP , تعیین توالی RAPD-PCR, (Sequencing) و آنالیز ایزوآنزیمی بکار گرفته شده است. ما در این تحقیق کلونینگ و تعیین توالی ژن کد کننده آنتی ژن اصلی سطحی (P30 یا SAG1) توکسو پلاسما گونده ای را بررسی نمودیم. SAG1 آنتی ژن ایمنودو مینانت تاکی زوئیت های توکسو پلاسما گونده ای است و به عنوان اصلی ترین مولکول در تهیه واکسن های نو ترکیب و واکسن های DNA علیه بیماری توکسو پلاسموزیس می باشد. در این تحقیق, ابتدا DNA ژنومی توکسو پلاسما گونده ای استخراج گردید و به عنوان الگو برای PCR ژن SAG1 استفاده شد. سپس محصول PCR درون پلاسمید pTZ57R.T کلون شد و پلاسمید نو ترکیب حاوی ژن pT-SAG1) SAG1) از باکتریهای ترانسفورم شده استخراج و ژن SAG1 کلون شده در پلاسمید pT -SAG1 تعیین توالی شد. نتایج نشان داد که ژن P30 اینترون ندارد و می تواند از DNA ژنومی مرحله تاکی زوئیت جدا شود. همچنین نتایج نشان داد که ژن SAG1 در پلاسمید pTZ57R.T کلون شده است و پلاسمید نو ترکیب تولید شده است و باکتری E.coli سویه TG1 بهترین میزبان برای ترانسفورماسیون پلاسمید pT-SAG1 جدا شده از سویه با حدت توکسوپلاسما گونده ای (معروف به RH), شباهت صد در صدی با سویه P-Br, سویه P و سویه C دارد و با سویه RH و سویه ZS1 شباهت 98 درصدی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID