مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای زراعی ایران | سال:1392 | دوره:11 | شماره:2 | صفحه شروع:300 | صفحه پایان:306

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (.Triticum aestivum L)

صفحات

 صفحه شروع 300 | صفحه پایان 306

چکیده

 به منظور ارزیابی اثرات کود نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم آزمایش مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان در سال زراعی 87- 1386 انجام شد. سطوح کود نیتروژن به فرم اوره (0, 90, 180 و 270 کیلوگرم در هکتار) و ارقام (تجن, فلات و (N81-18 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. پارامتر های اندازه گیری شده شامل کارایی مصرف نیتروژن, کارایی جذب نیتروژن, کارایی بهره وری نیتروژن, شاخص برداشت نیتروژن, و درصد پروتئین دانه بود. بهترین شاخص های نیتروژن در شرایط شاهد مشاهده شد, رقم N81-18 دارای بالاترین کارایی مصرف نیتروژن, کارایی بهره وری نیتروژن و شاخص برداشت نیتروژن و پائین ترین کارایی جذب نیتروژن بود. همچنین ثابت شده است که دو جزء کارایی مصرف نیتروژن (کارایی جذب نیتروژن و کارایی بهروری نیتروژن) دارای مشارکت یکسان نمی باشند. در این مورد به نظر می رسد که مشارکت کارایی بهره وری نیتروژن بیشتر از کارایی جذب نیتروژن برای تمام ارقام بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID