مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

729

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش

صفحات

 صفحه شروع 179 | صفحه پایان 190

چکیده

 بررسی جمعیت علف های هرز موجود در تیمارهای لوبیا, چغندرقند, ذرت و آیش بعد از یک دوره تناوب سه ساله موجود در زمین مذکور (آیش – ذرت - جو) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار طی سال زراعی 1381 مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای مورد بررسی چهار تناوب آیش – ذرت – جو - لوبیا, آیش – ذرت – جو - ذرت, آیش- ذرت - جو - چغندرقند و آیش - ذرت - جو - آیش بودند. تراکم و تنوع گونه ای گیاهچه های علف های هرز موجود در کوآدراتهای ثابت نصب شده در کرتها در طول فصل زراعی در چهار نوبت برای هر تیمار تناوب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که حضور گیاه زراعی و نوع آن در تیمارهای زراعی بطور معنی داری با تیمار آیش اختلاف داشت. بررسی تاثیر گیاه زراعی بر جوانه زنی گیاهچه های علف های هرز حاصل از بانک بذر نشان داد, اجرای تناوب آیش – ذرت - جو, با گیاهان زراعی باعث کاهش حضور گیاهچه علف های هرز در طول فصل زراعی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خرقانی، فریبا، راشدمحصل، محمدحسن، و نصیری محلاتی، مهدی. (1382). بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش. پژوهشهای زراعی ایران، 1(2)، 179-190. SID. https://sid.ir/paper/119374/fa

  Vancouver: کپی

  خرقانی فریبا، راشدمحصل محمدحسن، نصیری محلاتی مهدی. بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش. پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1382؛1(2):179-190. Available from: https://sid.ir/paper/119374/fa

  IEEE: کپی

  فریبا خرقانی، محمدحسن راشدمحصل، و مهدی نصیری محلاتی، “بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 1، no. 2، pp. 179–190، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/119374/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.