مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,003

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

صفحات

 صفحه شروع 550 | صفحه پایان 558

چکیده

 به منظور بررسی واکنش بذور مختلف علف های هرز به نور دو آزمایش در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در دو منطقه مجزا به اجرا درآمد. در آزمایش اول زمین مورد نظر در دو زمان روز و شب شخم زده شد. نمونه برداری از علف های هرز حدود 70 روز پس از شخم با استفاده ازکوادراتی به ابعاد 1×1 متر صورت گرفت. در آزمایش دوم زمین مورد مطالعه زیر کشت سیب زمینی قرار گرفت و در تیمار شب کلیه عملیات شخم, کاشت سیب زمینی و خاک دهی پای بوته, شب هنگام انجام گردید. دو بار نمونه برداری از علف های هرز موجود در مزرعه سیب زمینی در تاریخ 13/4/88 و 9/7/88 با استفاده از کوادرتی به ابعاد 1×1 انجام گرفت و علف های هرز به تفکیک گونه شناسایی و شمارش شدند. نتایج نشان داد که علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus), شیرتیغی (Sonchus oleraceus), پنجه کلاغی (Digitaria sanguinalis), تاتوره (Datura stramonium) و کنف وحشی (Hibiscus trionum) در آزمایش اول در تیمار شخم در شب مشاهده نشدند. اما در مقابل تیمار شخم در شب بر تعداد علف هرز سلمه (Chenopodium album) و تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum) تاثیر معنی داری نداشت هر چند که از لحاظ وزن خشک, تنها علف هرز سلمه در هر دو تیمار یکسان بود که احتمالا بیانگر عدم حساسیت این علف هرز نسبت به زمان انجام شخم می باشد. در آزمایش دوم نیز نتایج بسیار مشابهی بدست آمد. عملکرد سیب زمینی در تیمار شخم در شب بالاتر از شخم در روز بود اما این اختلاف عملکرد از لحاظ آماری معنی دار نبود. با توجه به این تحقیق می توان اظهار داشت که انجام عملیات زراعی همچون شخم و کاشت و خاک دهی پای بوته در شب می تواند بشدت بر تراکم علف های هرز و همچنین وزن خشک کل علف های هرز در سطح مزرعه تاثیر بسزایی داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  راشدمحصل، محمدحسن، سراجچی، مصطفی، افشاری، مهدی، و احیایی، حمیدرضا. (1389). تاثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز. پژوهشهای زراعی ایران، 8(3)، 550-558. SID. https://sid.ir/paper/119355/fa

  Vancouver: کپی

  راشدمحصل محمدحسن، سراجچی مصطفی، افشاری مهدی، احیایی حمیدرضا. تاثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز. پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1389؛8(3):550-558. Available from: https://sid.ir/paper/119355/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسن راشدمحصل، مصطفی سراجچی، مهدی افشاری، و حمیدرضا احیایی، “تاثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 8، no. 3، pp. 550–558، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/119355/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی