مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

921

دانلود:

368

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و ارزیابی کارایی آن در مطالعات سیستماتیک

صفحات

 صفحه شروع 401 | صفحه پایان 410

چکیده

زرشک بی دانه (Berberis vulgaris L. var. asperma) یکی از معدود گیاهان زراعی است که فقط در کشور ایران و جنوب استان خراسان, کشت می شود. با این حال هیچگونه تحقیقاتی در زمینه شناسایی, بررسی تنوع و مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیتهای زرشک بی دانه و گونه های خویشاوند آن در کشور انجام نگرفته است. همچنین با وجود مطالعات کلاسیک انجام شده مبتنی بر گیاه شناسی و سیستماتیک در نقاط مختلف دنیا, ابهامات و اختلاف نظرهایی در خصوص با روابط خویشاوندی گونه های موجود در این خانواده وجود دارد که اغلب ناشی از اختلاف کارایی روشهای مختلف می باشد. بدین منظور برای اولین بار در کشور از نشانگرهای مورفولوژیکی و 39 صفت جهت بررسی تنوع و رابطه خویشاوندی 33 نمونه زرشک متعلق به 11 منطقه واقع در استان های خراسان استفاده شد و با داده های حاصل از نشانگرهای مولکولی AFLP مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که همبستگی بسیار کمی بین داده های نشانگرهای AFLP و نشانگرهای مورفولوژیکی وجود دارد. از آنجا که صفات مورفولوژیکی مورد بررسی, حدود 90% صفات موجود در کلید شناسایی فلور ایران را شامل می شوند و اکثرا صفات رویشی هستند, ارزیابی ضعیف تنوع و همبستگی پایین بین نتایج حاصل از داده های مورفولوژیکی و نتایج بدست آمده از نشانگرAFLP  می تواند دلیل بر کارایی پایین کلید شناسایی فلور ایران در طبقه بندی و بررسی های فیلوژنتیکی خانواده زرشک باشد. بنابراین بررسی مولکولی بیشتر با هدف درک بهتر از روابط خویشاوندی بین جنسها و گونه های خانواده زرشک ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حیدری، سمیه، مرعشی، سیدحسن، فارسی، محمد، و میرشمسی کاخکی، امین. (1388). بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و ارزیابی کارایی آن در مطالعات سیستماتیک. پژوهشهای زراعی ایران، 7(2)، 401-410. SID. https://sid.ir/paper/119187/fa

  Vancouver: کپی

  حیدری سمیه، مرعشی سیدحسن، فارسی محمد، میرشمسی کاخکی امین. بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و ارزیابی کارایی آن در مطالعات سیستماتیک. پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1388؛7(2):401-410. Available from: https://sid.ir/paper/119187/fa

  IEEE: کپی

  سمیه حیدری، سیدحسن مرعشی، محمد فارسی، و امین میرشمسی کاخکی، “بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و ارزیابی کارایی آن در مطالعات سیستماتیک،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 7، no. 2، pp. 401–410، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/119187/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی