مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,142

دانلود:

235

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز و عملکرد چغندرقند (.Beta vulgaris L)

صفحات

 صفحه شروع 383 | صفحه پایان 394

چکیده

 به منظور بررسی اثر روش های مختلف مدیریت علف های هرز در چغندرقند, آزمایشی در دو سال زراعی 85-84 و 86-85 در منطقه مشهد, انجام شد. هر آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل: علف کش گلتکس +علف کش بتانال, علف کش  گلتکس+کولتیواسیون, دیسک+علف کش بتانال, دیسک+کولتیواسیون, گیاه پوششی+علف کش بتانال, گیاه پوششی+کولتیواسیون, علف کش  بتانال+وجین و در نهایت تیمار وجین کامل بود. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در سه مرحله, ابتدای فصل رشد, بعد از بعد از اعمال مدیریت و در انتهای فصل رشد انجام شد. در آزمایش سال اول و دوم, در بین تیمارهای مدیریتی در مرحله اول نمونه برداری, تراکم علف های هرز در تیمارهای گیاه پوششی و دیسک نسبت به دیگر تیمارها کمتر بود. اما در مرحله دوم نمونه برداری در آزمایش اول تیمار وجین کامل و دیسک+کولتیواسیون به ترتیب با 5/21 و 6/26 بوته در مترمربع و در ازمایش دوم تیمار وجین کامل و تیمار علف کش بتانال+وجین به ترتیب با 14 و 8/17 بوته در مترمربع کمترین تراکم علف هرز را داشتند. در آزمایش دوم حداقل و حداکثر عملکرد چغندرقند در تیمارهای گیاه پوششی+علف کش بتانال و وجین کامل به ترتیب با 43 و 104 تن در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد با 3500 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. حداکثر عیار قند (19.35 درصد) در تیمار علف کش بتانال+کولتیواسیون و حداقل عیار قند (88/14درصد) در تیمار وجین مشاهده شد. البته حداکثر عملکرد قند در تیمار وجین+علف کش بتانال (85/17در هکتار) و حداقل آن در تیمار گیاه پوششی+بتانال (5/7 تن در هکتار) بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کوچکی، علیرضا، نصیری محلاتی، مهدی، سیاهمرگویی، آسیه، قرخلو، جاوید، راستگو، مهدی، و قائمی، علیرضا. (1387). مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز و عملکرد چغندرقند (.Beta vulgaris L). پژوهشهای زراعی ایران، 6(2)، 383-394. SID. https://sid.ir/paper/119079/fa

  Vancouver: کپی

  کوچکی علیرضا، نصیری محلاتی مهدی، سیاهمرگویی آسیه، قرخلو جاوید، راستگو مهدی، قائمی علیرضا. مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز و عملکرد چغندرقند (.Beta vulgaris L). پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1387؛6(2):383-394. Available from: https://sid.ir/paper/119079/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، آسیه سیاهمرگویی، جاوید قرخلو، مهدی راستگو، و علیرضا قائمی، “مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز و عملکرد چغندرقند (.Beta vulgaris L)،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 6، no. 2، pp. 383–394، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/119079/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی