مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای زراعی ایران
سال:1383 | دوره:2 | شماره:2
صفحه شروع:143 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

91

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 150

چکیده

 در یک مطالعه آزمایشگاهی, تاثیر درجه حرارتهای مختلف بر جوانه زنی بذر دو گونه اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) به منظور تعیین درجه حرارت های حداقل, بهینه و حداکثر جوانه زنی آنها, بصورت طرح کاملا تصادفی با چهارتکرار, بطور جداگانه برای هرگونه, مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور, تیمارهای درجه حرارت ثابت 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 و 35 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تاثیر درجه حرارت روی سرعت و درصد جوانه زنی بذر در هر دو گونه, معنی دار بود. حداکثر سرعت جوانه زنی در دماهای 20 و 25 درجه سانتیگراد به ترتیب برای اسفرزه و پسیلیوم بدست آمد. حداکثر درصد جوانه زنی بذور در اسفرزه, (100%) و پسیلیوم (99%) به ترتیب در دماهای 15 و 25 درجه سانتیگراد حاصل شد. دامنه حرارتی مطلوب جهت جوانه زنی بذور اسفرزه 20-10 درجه سانتیگراد و در پسیلیوم 25-15 درجه سانتیگراد تعیین شد و با کاهش یا افزایش درجه حرارت از این دامنه, جوانه زنی بذور بطور معنی داری کاهش یافت. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون خطی بین سرعت جوانه زنی و دما در هر دو گونه, درجه حرارتهای کاردینال (حداقل, بهینه و حداکثر) در اسفرزه به ترتیب 4.4, 19.0 و 25.5 و در پسیلیوم به ترتیب 9.4, 28.8 و 35.0 درجه سانتیگراد تعیین شدند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی