مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

792

دانلود:

180

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکنش شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ های پیاز (.Allium cepa L)

صفحات

 صفحه شروع 766 | صفحه پایان 785

چکیده

 برای بررسی اثر پرایمینگ و اندازه بذر بر روند رشد و عملکرد سوخ ارقام پیاز در شرایط مزرعه, این پژوهش در سال زراعی 1391-1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل پرایمینگ در چهار سطح: هیدرو پرایمینگ با آب مقطر, اسمو پرایمینگ بانیترات پتاسیم, پرایمینگ با استفاده از محلول فولامین دو درصد و شاهد (پرایمینگ نشده), اندازه بذر در سه سطح: ریز, متوسط و درشت و ارقام در دو سطح: قرمز آذرشهر و زرقان بود. نتایج آزمایش مزرعه ای نشان داد که پرایمینگ بذر موجب بهبود تجمع ماده خشک, سرعت رشد گیاه زراعی, سرعت جذب خالص, سرعت رشد سوخ, سرعت رشد نسبی و شاخص سطح برگ شد. از نظر عملکردهای تر, خشک و درصد ماده خشک سوخ نیز اختلاف بین تیمارها معنی دار بود و بالاترین عملکردهای تر خشک و درصد ماده خشک به پرایمینگ با فولامین تعلق داشت. بر اساس نتایج آنالیز رشد بیشترین و کمترین مقادیر شاخص های رشد به ترتیب در بذور درشت و ریز مشاهده شد. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بذور درشت از نظر عملکردهای تر, خشک و درصد ماده خشک سوخ نسبت به بذور متوسط و ریز از وضعیت بهتری برخوردار بودند. اثر سودمند پرایمینگ و بذور درشت بر شاخص های رشد و عملکرد سوخ به سبز شدن و استقرار سریع گیاهچه ها و در نهایت استفاده بهتر از نور, رطوبت خاک و عناصر غذایی به وسیله گیاهان حاصل از بذور درشت و بذرهای پرایمینگ شده نسبت داده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ایزدخواه شیشوان، موسی، تاج بخش شیشوان، مهدی، جلیلیان، جلال، و پاسبان اسلام، بهمن. (1394). واکنش شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ های پیاز (.Allium cepa L). پژوهشهای زراعی ایران، 13(4)، 766-785. SID. https://sid.ir/paper/118908/fa

  Vancouver: کپی

  ایزدخواه شیشوان موسی، تاج بخش شیشوان مهدی، جلیلیان جلال، پاسبان اسلام بهمن. واکنش شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ های پیاز (.Allium cepa L). پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1394؛13(4):766-785. Available from: https://sid.ir/paper/118908/fa

  IEEE: کپی

  موسی ایزدخواه شیشوان، مهدی تاج بخش شیشوان، جلال جلیلیان، و بهمن پاسبان اسلام، “واکنش شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ های پیاز (.Allium cepa L)،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 13، no. 4، pp. 766–785، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/118908/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی