مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

739

دانلود:

284

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

صفحات

 صفحه شروع 120 | صفحه پایان 127

چکیده

 به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت, زمان کنترل و روش کنترل علف های هرز بر جمعیت و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز, دو آزمایش در سالهای زراعی 1385 و 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت (20 آذر, 30 دی, 10 اسفند), زمان کنترل علف های هرز (مراحل ظهور برگ واقعی, شاخه دهی و شروع تشکیل چتر) و روش های کنترل (وجین دستی, استفاده از شعله افکن و شاهد) بودند. نتایج این آزمایشات نشان داد که روش های مختلف کنترل, زمان کنترل علفهای هرز و تاریخ کاشت اثرات معنی داری بر تراکم و بیوماس علفهای هرز داشته اند. بیشترین میانگین تراکم و بیوماس علفهای هرز در تاریخ کاشت 10 اسفند و کنترل در زمان ظهور برگ واقعی و استفاده از روش شعله افکن بدست آمد. زمان تشکیل چتر زیره سبز بهترین مرحله برای کنترل علفهای هرز این گیاه بوده است. استفاده از شعله افکن رشد علف های هرز را در ابتدای دوره رشد کاهش داده اما روش وجین دستی موجب کاهش معنی داری در تراکم و وزن خشک علف های هرز در مراحل انتهای رشد زیره سبز گردیده است. اولین تاریخ کاشت کمترین میانگین بیوماس علف هرز و بیشترین عملکرد دانه زیره سبز را نسبت به تاریخ کاشت های بعدی موجب گردیده است. تیمار وجین دستی علارغم اینکه میانگین تراکم و وزن خشک علف های هرز کمتری نسبت به روش شعله افکن داشته است اما عملکرد زیره سبز کمتری را نسبت به روش شعله افکن به همراه داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  قربانی، رضا، کوچکی، علیرضا، حسینی، آزاده، جهانی، مریم، اسدی، قربانعلی، عاقل، حسن، و محمدآبادی، علی اصغر. (1389). بررسی اثرات تاریخ کشت, زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز. پژوهشهای زراعی ایران، 8(1)، 120-127. SID. https://sid.ir/paper/118856/fa

  Vancouver: کپی

  قربانی رضا، کوچکی علیرضا، حسینی آزاده، جهانی مریم، اسدی قربانعلی، عاقل حسن، محمدآبادی علی اصغر. بررسی اثرات تاریخ کشت, زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز. پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1389؛8(1):120-127. Available from: https://sid.ir/paper/118856/fa

  IEEE: کپی

  رضا قربانی، علیرضا کوچکی، آزاده حسینی، مریم جهانی، قربانعلی اسدی، حسن عاقل، و علی اصغر محمدآبادی، “بررسی اثرات تاریخ کشت, زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 8، no. 1، pp. 120–127، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/118856/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی