مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات اقتصادی | سال:1389 | دوره:45 | شماره:93 | صفحه شروع:83 | صفحه پایان:108

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

519

دانلود:

505

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت (رویکرد فازی)

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 108

چکیده

 فرض وجود قطعیت کامل که در شرایط تحلیل اقتصادی ایستا مورد استفاده قرار می گیرد, اگرچه تجزیه و تحلیل اقتصادی را آسان تر می کند, اما منطقی به نظر نمی رسد, زیرا در بیش تر پروژه ها زمان نقش مهمی را ایفا میکند. در این فاصله زمانی, مقدار درآمد و هزینه های آینده, تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد که خارج از کنترل سرمایه گذار بوده و دقیقا قابل پیش بینی نیستند. لذا در عمل به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت, معمولا بین آن چه که پیش بینی شده و آن چه که تحقق یافته, تفاوت وجود دارد. در برخورد با شرایط ریسک و عدم قطعیت, حتی ممکن است با تغییر مختصر در مقدار پارامتر نامطمئن, نتیجه تحلیل اقتصادی تغییر کند.در این مطالعه با استفاده از مباحث مربوط به منطق فازی در جهت رفع این نقصان تلاش خواهد شد. این پژوهش برای نخستین بار اقدام به ارایه مدلی جهت ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی می کند. هم چنین بررسی ادبیات موضوع در سایر کشورها نیز حاکی از اندک بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در این زمینه است که آن هم با استفاده از نسبت منفعت به هزینه انجام گرفته است. بنابراین این مطالعه از نظر تعمیم و کاربرد منطق فازی, به سایر روش های ارزیابی طرح ها نیز می تواند منحصر به فرد قلمداد شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID