مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات اقتصادی | سال:1386 | دوره:- | شماره:80 | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:73

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,488

دانلود:

357

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 73

چکیده

 در این پژوهش, تاثیر شش عامل نوع صنعت, اندازه, عمر, نسبت سرمایه به دارایی, نسبت بدهی به دارایی و هزینه تبلیغات بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. سودآوری نیز به صورت سه معیار بازده دارایی, بازده تعدیل شده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش, شرکت هایی بوده اند که تا تاریخ 29/12/1380 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی دوره انجام تحقیق نیز عضویت خود را در بورس اوراق بهادار مزبور حفظ کردند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با متغیر مجازی استفاده شده است.یافته ها بیان گر آن هستند که اگر سه معیار سودآوری, بازده دارایی و بازده تعدیل شده دارایی تعریف شوند, متغیرهایی مانند اندازه, نسبت سرمایه به دارایی و نسبت بدهی به دارایی بر سودآوری تاثیرگذار خواهند بود, اما نوع صنعت, عمر و هزینه تبلیغات بر سودآوری بی تاثیر است. هم چنین, اگر معیار سودآوری بازده سرمایه در نظر گرفته شود, نوع صنعت و اندازه شرکت بر سودآوری, موثرند. اما عمر, نسبت سرمایه به دارایی, نسبت بدهی به دارایی و هزینه تبلیغات بر سودآوری تاثیر ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID