مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی معدن | سال:1388 | دوره:4 | شماره:7 | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:62

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی نشست سطح زمین در معادن لایه ای شیب دار با استفاده از روش المان مرزی ناپیوستگی در جابه جایی

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 62

چکیده

 پدیده نشست یکی از پیامد های اجتناب ناپذیر معدن کاری زیرزمینی می باشد که به طور ویژه در روش های جبهه کار بلند (در روش های با پر کردن و به طور خاص در روش های بدون پرکردن و مکانیزه) و نیز اتاق و پایه (با بازیابی پایه یا بدون بازیابی پایه) اتفاق می افتد. این پدیده باعث بروز یک سری جابه جایی های افقی و قائم روی سطح زمین می شود که این جا به جایی ها نیز پیامدهایی را به دنبال دارند و بعضا باعث بروز خرابی ها و متعاقب آن خسارت های مالی و جانی جبران ناپذیر می گردند. دراین مقاله  با استفاده از روش ناپیوستگی جابه جایی مرتبه بالا (از زیر مجموعه روش های المان مرزی) و روش تفاضل محدود  پدیده نشست و جابه جایی های متناظر آن مدل می شوند  و می توان نشست زمین و کرنش های افقی متناظر آن را, هم در مورد لایه های افقی و هم در مورد لایه های شیب دار بررسی نمود. نتایج به دست آمده در مقایسه با روش های تجربی هم خوانی مناسبی داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID