مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

771

دانلود:

311

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معادله ی قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 40

چکیده

 فوتبال پرطرفدارترین رشته ی ورزشی در سراسر جهان است که در کشورهای پیشرو, سهم عمده ای از کل بازار صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر به تعیین معادله ی قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران, مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه ی محقق ساخته بود که روایی محتوای آنها را استادان و خبرگان تأیید کردند. پرسشنامه ی اول با 39 گویه, و اعتبار 87/0 (05/0>P) شاخص های ارزشی بازیکنان را سنجیدند و پرسشنامه ی دوم با 42 گویه و اعتبار 89/0 (05/0>P), برای تعیین شاخص های ارزشی باشگاه تهیه شد. پس از جمع آوری پرسشنامه های اولیه, پرسشنامه ی زوج مقیاسی AHP با 5 مؤلفه و 22 گویه تهیه و توسط ده تن از نخبگان وزن دهی شد. نمونه ها شامل پنج تیم لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1392-93 بودند که برای هر یک از بازیکنان یک پرسشنامه و در مجموع 100 پرسشنامه تکمیل شد. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و در نرم افزار Eviews معادله ی قیمت تخمین زده شد. در این معادله ضرایب برای تاکتیک 33/0, تکنیک 13/0, آمادگی جسمانی 34/0-, مقبولیت اجتماعی 19/0 و برند باشگاه 45/1, به دست آمد. همچنین به جز شاخص آمادگی جسمانی که رابطه ای معکوس با قیمت گذاری دارد, سایر شاخص ها ارتباط مستقیم و معنا داری با قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ایزدیار، محبوبه، معماری، ژاله، و موسوی، میرحسین. (1395). معادله ی قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران. تحقیقات اقتصادی، 51(1 )، 25-40. SID. https://sid.ir/paper/11686/fa

  Vancouver: کپی

  ایزدیار محبوبه، معماری ژاله، موسوی میرحسین. معادله ی قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1395؛51(1 ):25-40. Available from: https://sid.ir/paper/11686/fa

  IEEE: کپی

  محبوبه ایزدیار، ژاله معماری، و میرحسین موسوی، “معادله ی قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران،” تحقیقات اقتصادی، vol. 51، no. 1 ، pp. 25–40، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11686/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی