video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

956

دانلود:

233

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی توانمندی نسخه نویسی پزشکان جوان و کارورزان پزشکی استان کردستان

صفحات

 صفحه شروع 42 | صفحه پایان 49

چکیده

 مقدمه: یک راه اصولی برای اطلاع از الگوی تجویز و مصرف داروها, بررسی نسخه های پزشکان تازه فارغ التحصیل و به ویژه کارورزهای پزشکی است. این مطالعه با هدف, تعیین توانمندی نسخه نویسی بیماری های شایع در کارورزان پزشکی طراحی و اجرا شده است.مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی, توانایی نسخه نویسی ده بیماری شایع در دانشجویان پزشکی در شرف فارغ التحصیلی و گروه تازه فارغ التحصیل دانشکده پزشکی سنندج در سال 1389 از طریق آزمون بالینی ساختاردار عینی ( Objective structured clinicl examinationیاOSCE ) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین اقلام داروی نوشته شده در هر نسخه برابر 2.1 قلم دارو و میانگین نمره کل شرکت کنندگان در همه ده ایستگاه 62 از 100 نمره بود. توانایی نسخه نویسی دانشجویان از نظر نوع دارو برای ده بیماری 81.5 درصد بود. از نظر دوز دارو 34.4 درصد نسخه ها و از نظر دفعات مصرف دارو 21.3 درصد آن ها صحیح بود. 24.1 درصد داروی اشتباهی برای بیمار تجویز کرده بودند. نیمی از واحدهای مورد مطالعه, مدت درمان بیماری های ده گانه را به طور صحیح تعیین نمودند. خوانا بودن نسخه ها و عدم خط خوردگی به ترتیب 87.2 درصد و 84.7 درصد, نوشتن نام دارو 43.8 درصد و ثبت اسم بیمار در نسخه, 44.1 درصد صحیح ارزیابی شد و به طور تقریبی هیچ کدام از نسخه ها تاریخ و امضا نداشت. کمترین نمره به بیماری چربی خون با میانگین 3.9 و بالاترین نمره به بیماری (Chronic obstructive pulmonary disease) COPD با میانگین 7.9 تعلق داشت. از نظر عوامل مرتبط نمره دختران بهتر از پسران بود P=0.03. نمره نسخه نویسی با معدل کل و نمره علوم پایه دانشجویان همبستگی ضعیفی را نشان داد (r=0.1).نتیجه گیری: توانایی دانشجویان مورد مطالعه به نسبت قابل قبول بود, اما اطلاعات دانشجویان در خصوص موارد مهمی چون دوز دارو, دفعات مصرف و مدت درمان که در درمان بیماری نقش اساسی دارند, پایین بود و امر بازنگری در برنامه های آموزشی به ویژه در دوره انترنی در خصوص نسخه نویسی را ضروری می نماید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی