مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION) | سال:1392 | دوره:10 | شماره:1 | صفحه شروع:70 | صفحه پایان:77

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

247

دانلود:

100

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 77

چکیده

 زمینه و هدف: مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری فیشر و همکاران یک ابزار خودسنجی است که شامل 52 گویه می باشد. هدف پژوهش حاضر, هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبر در دانشجویان پرستاری بود.روش کار: جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی بودند. از این میان با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی (بر حسب جنسیت), نمونه ای به حجم 224 نفر (27 درصد مرد و 73 درصد زن) انتخاب شد. ابزار مورد استفاده مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری بود. روش پژوهش, توصیفی از نوع مطالعات روان سنجی بود. به منظور احراز روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی), و برای احراز پایایی از روش ضریب همسانی درونی (آلفای ﮐﺭﻭﻧﺑﺎﺥ) استفاده شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره خودراهبری برای کل دانشجویان به ترتیب برابر 176.99 و 25.41 بود. از پرسشنامه خودراهبری 3 عامل, خودمدیریتی, رغبت برای یادگیری, و خودکنترلی استخراج شد که 34.5 درصد کل واریانس را تبیین کرد. آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه و عامل های مذکور به ترتیب 0.92, 0.88, 0.82, 0.79 به دست آمد. در کل مقیاس خودراهبری یادگیری بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین در مقایسه عامل های خودراهبری, بین دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری Fisher و همکاران, از روایی و پایایی لازم برای شناسایی قابلیت های یادگیری خودراهبر برخوردار می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID