Start: 1/31/2023 4:10:36 PMEnd: 1/31/2023 4:10:42 PM >> 409

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

887

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین شاخص های بالستیکی و پیشرانشی تراستر تک پایه

نویسندگان

حیدری محمدمهدی

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 48

چکیده

 این مقاله به بخشیاز تحقیق مربوط به طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی تراستر فعال با عامل آب اکسیژنه می پردازد که طی آن یک نمونه آزمایشگاهی از این تراستر طراحی و ساخته شده و در مرحله بعد باید شاخص های پیشرانشی آن شناسایی شود. برای انجام این مهم تعداد نمونه های آماری حاصل از تست و در نظر گرفتن شرایط تست اصلی بسیار مهم می باشد. نظر به اینکه در این حوزه فعالیت, انجام تست های متعدد منوط به صرف هزینه های سنگین می باشد لذا سعی گردیده تا از مجموعه تست های قابل قبل حداکثر بهره برداری صورت بپذیرد. بنابراین از مجموعه 31 تست صورت گرفته تعداد 20 عدد قابل قبول که مربوط به چهار زمان گوناگون هستند انتخاب گردیده و اطلاعات تجربی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تجزیه و تحلیل مشخصه ها یا شاخص های پیشرانشی و بالستیکی سیستم تراستر تک پایه شناسایی گردیده اند. همچنین رفتار و عملکرد سیستم تراستر به ازای شرایط هیدرودینامیکی گوناگون و تغییر غلظت ماده پیشران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یکی از نتایج این تحقیق می تواند تولید استانداردهای بالستیکی و پیشرانشی در این حوزه از پیشرانش باشد که دستاوردمفیدی را در این حوزه فناوری تقدیم می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.