مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مواد پرانرژی
سال:1391 | دوره:7 | شماره:4 (پیاپی 17)
صفحه شروع:23 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

159

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تغییر شکل پذیری پرتابه در پدیده نفوذ پرتابه دارای چرخش غیر محوری

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 32

چکیده

 در مقاله حاضر, اثر چرخش غیر محوری پرتابه استوانه ای سر تخت در پدیده نفوذ به اهداف آلومینیومی مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل تحلیلی ارائه شده فرایند نفوذ بسته به نحوه برخورد پرتابه به هدف - به صورت عمودی یا مایل - به چهار مرحله فرسایش, پلاگینگ, توسعه سوراخ و پتالینگ تقسیم می شود. مرحله پلاگینگ نیز به صورت حفره ای شدن, شکل گیری پلاگ, جدایش پلاگ, لغزش پلاگ و تغییر شکل پس از سوراخ کاری در نظر گرفته شده است. در این مدل ماده هدف به صورت صلب - کاملا پلاستیک و پرتابه تغییر شکل پذیر در نظر گرفته شده است. شکل پذیری پرتابه بسته به سرعت نسبی آن در سه شکل: فرسایش, تخت شدن و حرکت صلب پرتابه اتفاق می افتد. همچنین اثر نیروی اصطکاک در کل فرایند نفوذ لحاظ شده است. نتایج مدل تحلیلی ارائه شده هم خوانی مطلوبی با نتایج تجربی دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.