مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

99

دانلود:

91

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی خواص مکانیکی و حرارتی کوپلی یورتان های بر پایه GAP-PPG با نسبت های متفاوت

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 12

چکیده

 برای بهبود خواص مکانیکی و حرارتی پلی یورتان های بر پایه گلیسیدیل آزید پلیمر, یک سری پلی یورتان الاستومر با دو بخش نرم متفاوت از طریق فرمول بندی IPDI/GAP/PPG/TMP و HDI/GAP/PPG/TMP تهیه شد. نسبت وزنی دو بخش نرم PPG/GAP در نمونه های تهیه شده به صورت 100:0؛ 70:30 و 50:50 در فرمول بندی تغییر کرده است. به منظور بررسی تغییرات خواص نمونه های تهیه شده, وزن مولکولی بین اتصالات و چگالی شبکه عرضی نمونه ها از طریق داده های آزمون تورم و آنالیز دینامیکی پویا محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش مقدار GAP در نمونه های پلی یورتانی, میزان چگالی شبکه کاهش و جرم مولکولی بین اتصالات افزایش می یابد. همچنین نتایج آزمون دینامیکی پویا نشان می دهد که با افزایش میزان GAP, مدول ذخیره در ناحیه الاستیک کاهش و دمای انتقال شیشه ای نمونه ها افزایش می یابد. به علاوه نتایج اندازه گیری سختی نمونه ها نشان می دهد که در نمونه های با مقدار زیادتر GAP, میزان مهاجرت بخش نرم به سطح نمونه های پلی یورتانی بیشتر شده و موجب کاهش سختی نمونه ها می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی