مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مواد پرانرژی | سال:1385 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:22

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

152

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل شکل دادن انفجاری مخروط با لحاظ تغییرات ضخامت جداره محصول

نویسنده

جواب ور داریوش

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 22

چکیده

 نتایج تجربی نشان می دهند که جداره مخروط تولید شده به روش شکل دادن انفجاری دارای یک توزیع ضخامت متغیر بوده که در مدل های ارائه شده جهت تحلیل این فرآیند تغییرات مذکور در نظر گرفته نشده است. به دیگر گفتار در این مدل ها فرض شده است که ضخامت ورق اولیه پس از فرایند تغییرشکل و تبدیل آن به مخروط ثابت باقی می ماند. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت البته با فرض توزیع خطی آن, فرایند شکل دادن انفجاری مخروط مورد تحلیل قرار می گیرد. مهمترین نتیجه این تحلیل برآورد جرم ماده منفجره مورد نیاز بمنظور دستیابی به مخروط کامل در فرایند شکل دادن انفجاری است. همچنین مقایسه نتایج تحلیلی و نتایج تجربی بیانگر انطباق قابل قبولی میان آنها می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID