مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مواد پرانرژی
سال:1393 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 23)
صفحه شروع:43 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

377

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چیدمان چندلایه های کامپوزیت- فلز در برابر اثرات انفجار

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 52

چکیده

 در این تحقیق اثرات انفجار بر روی چندلایه هیبرید کامپوزیتی کربن- اپوکسی با صفحات فلزی از جنس آلومینیوم, تحلیل شده و چیدمان لایه های کامپوزیتی کربن- اپوکسی بهینه سازی شده است. برای این منظور, ابتدا موج حاصل از انفجار به صورت تحلیلی مدل سازی شده و اثرات موج انفجار بر روی سازه مطالعه شده است. با استفاده از روش المان محدود و مدلسازی چندلایه مذکور پارامترهای مختلف آن از جمله جابجایی, تنش و معیار شکست تسای- وو محاسبه شده است. با تغییر چیدمان الیاف و به کمک روش سطح پاسخ, تابع تقریب مناسب برای بهینه سازی تعیین شده است. آنگاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک, چیدمان بهینه برای چند لایه کامپوزیت در شرایط مختلف تکیه گاهی به دست آمده و نتایج مقایسه, تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که با تغییر در چیدمان لایه ها و بهینه سازی, ضریب اطمینان برای مقابله با اثرات انفجار در شرایط تکیه گاهی مختلف به طور چشمگیری افزایش یافته و جابجایی نقاط کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی