مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,216

دانلود:

300

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رفتار رئولوژیکی امولسیون های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 19

چکیده

 در این پژوهش, امولسیون های مختلفی با استفاده از نمونه نفت خام نوروز به عنوان فاز نفتی, آب یون زدوده شده به عنوان فاز آبی و سورفکتانت از نوع اسپان 40 به عنوان عامل امولسیون کننده تهیه شد و سپس پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر خواص رئولوژیکی این امولسیون ها و نیز نمونه نفت خام بررسی شد. همچنین جهت بررسی کیفیت امولسیون ها, پایداری آنها در یک دوره زمانی سه ماهه مورد مطالعه قرار گرفت. تابعیت گرانروی نسبت به نرخ برش با استفاده از مدل توانی و نسبت به کسر حجمی فاز پراکنده با استفاده از مدلهای کسر حجمی لیو, ریچاردسون, مونی و کریگر-داگرتی بررسی گردید و مشاهده شد که نتایج حاصل از مدلها با داده های آزمایشگاهی سازگاری بالایی دارند. نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپی نشان داد که پدیده وارونگی فازها در گستره کسر حجمی 40 تا 50% از فاز پراکنده, اتفاق میافتد. همچنین با بررسی پارامترهای مختلف بر روی خواص رئولوژیکی مشخص شد که در کلیه نمونه ها اعم از نفت خام و امولسیون ها, متغیرهای رئولوژیکی شدیدا تحت تاثیر تغییرات دمایی قرار میگیرند, بدینصورت که با افزایش دما کاهش قابل ملاحضه ای در گرانروی, تنش برشی و مدول های دینامیکی نمونه ها مشاهده میشود. افزایش کسر حجمی آب تا قبل از نقطه وارونگی فازها باعث افزایش گرانروی و مدول های دینامیکی شد و پس از نقطه وارونگی با تغییر فاز پیوسته از نفت به آب, این مقادیر کاهش یافت. با بررسی تغییرات نرخ برشی بر روی نمونه ها مشاهده شد که نمونه نفت خام در بیشتر محدوده برش اعمالی, رفتار سیال نیوتنی را دارد در صورتی که با تشکیل امولسیون و افزایش کسر حجمی فاز پراکنده, رفتار کاهنده برشی افزایش مییابد. افزایش غلظت سورفکتانت در امولسیون ها نیز باعث افزایش گرانروی, تنش برشی و مدول های دینامیکی و کاهش پارامتر اتلاف شد و در نتیجه خاصیت الاستیک امولسیون ها افزایش یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صادقی، محمدباقر، رمضانی سعادت آبادی، احمد، تقی خانی، وحید، و قطبی، سیروس. (1392). رفتار رئولوژیکی امولسیون های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران. پژوهش نفت، 23(75)، 3-19. SID. https://sid.ir/paper/114973/fa

  Vancouver: کپی

  صادقی محمدباقر، رمضانی سعادت آبادی احمد، تقی خانی وحید، قطبی سیروس. رفتار رئولوژیکی امولسیون های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران. پژوهش نفت[Internet]. 1392؛23(75):3-19. Available from: https://sid.ir/paper/114973/fa

  IEEE: کپی

  محمدباقر صادقی، احمد رمضانی سعادت آبادی، وحید تقی خانی، و سیروس قطبی، “رفتار رئولوژیکی امولسیون های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران،” پژوهش نفت، vol. 23، no. 75، pp. 3–19، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/114973/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی