مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

527

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز ترموشیمیایی اسپینل سرامیکی Mg-Al به عنوان پایه نانوکاتالیست MgO/MgAl2O4 برای تبدیل روغن گیاهی به سوخت سبز

نویسندگان

رحمانی بهگام | حقیقی محمد

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 75

چکیده

 روش ساده و اقتصادی ترموشیمیایی برای اولین بار جهت سنتز اسپینل MgAl2O4 استفاده شد. بعد از نشاندن فاز فعال MgO به روش تلقیح برروی سطح اسپینل, نانوکاتالیست جدید MgO/MgAl2O4 با موفقیت برای واکنش تولید بیودیزل به عنوان یک سوخت سبز مورد استفاده قرار گرفت. نانوکاتالیست آماده شده توسط آنالیزهای X-Ray Diffraction (XRD) Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM), Energy Dispersive X-Ray (EDX-Dot Mapping), Brunauer– Emmett– Teller & Barrett-Joyner-Halenda (BET-BJH) و Fourier Transform Infrared (FTIR) بررسی شد و در نهایت برای واکنش تولید بیودیزل در شرایط C° 110, 3% وزنی کاتالیست نسبت به خوراک, نسبت الکل به روغن 12 و زمان hr 3 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آنالیز XRD سنتز موفقیت آمیز اسپینل MgAl2O4 را تایید کرد و تصاویر FESEM نمونه سنتز شده ریخت شناسی یکنواخت با تشکیل خوشه ها (Clusters) را نشان داد. آنالیز BET-BJH نشان داد که نمونه سنتز شده دارای اندازه قطر حفرات و سطح ویژه به ترتیب برابر nm 9/5 و m2/g 76/84 است که مقادیر مناسبی برای واکنش تولید بیودیزل است. نتایج این آنالیزها تطابق خوبی با نتایج حاصل از عملکرد نانوکاتالیست سنتز شده در واکنش تولید بیودیزل (به عنوان سوخت سبز) داشت به طوری که این نمونه درصد تبدیل, بسیار مناسب 6/92% را حاصل کرد. همچنین نمونه سنتز شده در شرایط واکنشی اشاره شده, بعد از شش بار استفاده درصد تبدیل حدود 64% را حاصل کرد. البته قابل ذکر است که درصد تبدیل در تکرارهای سوم تا ششم تقریبا ثابت باقی ماند. نتایج این مقاله نشان داد که روش ترموشیمیایی-تلقیح علاوه بر سادگی و کم هزینه بودن, موجب سنتز کاتالیستی با مشخصات مطلوب و قابلیت صنعتی شدن جهت تولید سوخت سبز بیودیزل می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحمانی، بهگام، و حقیقی، محمد. (1397). سنتز ترموشیمیایی اسپینل سرامیکی Mg-Al به عنوان پایه نانوکاتالیست MgO/MgAl2O4 برای تبدیل روغن گیاهی به سوخت سبز. پژوهش نفت، 28(102 )، 59-75. SID. https://sid.ir/paper/114719/fa

  Vancouver: کپی

  رحمانی بهگام، حقیقی محمد. سنتز ترموشیمیایی اسپینل سرامیکی Mg-Al به عنوان پایه نانوکاتالیست MgO/MgAl2O4 برای تبدیل روغن گیاهی به سوخت سبز. پژوهش نفت[Internet]. 1397؛28(102 ):59-75. Available from: https://sid.ir/paper/114719/fa

  IEEE: کپی

  بهگام رحمانی، و محمد حقیقی، “سنتز ترموشیمیایی اسپینل سرامیکی Mg-Al به عنوان پایه نانوکاتالیست MgO/MgAl2O4 برای تبدیل روغن گیاهی به سوخت سبز،” پژوهش نفت، vol. 28، no. 102 ، pp. 59–75، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/114719/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی