مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه پرستاری ایران | سال:1391 | دوره:25 | شماره:78 | صفحه شروع:72 | صفحه پایان:83

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

641

دانلود:

109

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر ماساژ درمانی توسط پرستار و همراه بیمار بر اضطراب مردان بستری در بخش CCU کارآزمایی بالینی

صفحات

 صفحه شروع 72 | صفحه پایان 83

چکیده

 زمینه و هدف: اضطراب می تواند باعث تغییر علائم حیاتی, افزایش نیاز اکسیژن قلب و افزایش مرگ و میر مبتلایان به بیماری های قلبی شود. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه تاثیر ماساژ درمانی توسط پرستار و همراه بیمار بر اضطراب بیماران بستری در بخش های CCU انجام شد.روش بررسی: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل, بر سه گروه 30 نفره (ماساژ توسط پرستار, ماساژ توسط همراه بیمار و گروه کنترل) از مردان بستری در بخش های CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. برای گروهای مداخله, ماساژ تمام بدن به مدت 60 دقیقه انجام شد و برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار اضطراب اسپیلبرگر جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 11.5 با استفاده از آزمون t و t زوج, آزمون کای دو, تست دقیق فیشر, آزمون انالیز واریانس و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین اضطراب آشکار و نهان گروه های مداخله پس از ماساژ به صورت معنی داری کاهش یافت ((P<0.001. با این حال, بین میانگین اضطراب آشکار و نیز نهان گروه ماساژ داده شده توسط پرستار و گروه ماساژ داده شده توسط همراه تفاوت معنی دار مشاهده نشد (P>0.05) اما میانگین اضطراب آشکار و نیز نهان این دو گروه با گروه کنترل تفاوت معنی دار داشت (P<0.05).نتیجه گیری کلی: با توجه به تاثیر ماساژ در کاهش اضطراب بیمار, و معنی دار نبودن تفاوت بین ماساژ توسط پرستار و همراه بیمار, می توان توصیه نمود که از همکاری و مشارکت بستگان بیماران در ماساژ درمانی برای کاهش اضطراب بیماران بخش CCU استفاده شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID