مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

968

دانلود:

324

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 90

کلیدواژه

اختلال وابستگی به مواد (اعتیاد)Q2

چکیده

 مقدمه: هدف از پژوهش حاضر, مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد بود.روش: بدین منظور 70 نفر از افراد وابسته به مواد و 70 نفر از افراد عادی به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف در این تحقیق شرکت کردند و به پرسشنامه فرا شناخت پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندگانه و همچنین تحلیل تشخیصی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه (گروه وابسته به مواد و گروه غیر وابسته) در ترکیب خطی متغیرهای وابسته (عوامل فراشناختی) تفاوت معناداری وجود دارد و تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته نشان داد که دو گروه از نظر باورهای فرا شناختی مثبت, باورهای فرا شناختی منفی, عدم اطمینان شناختی, نیاز به کنترل فکر و خودآگاهی شناختی به طور معناداری با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی نشان داد که سه مورد از عوامل فراشناختی شامل باورهای فرا شناختی منفی, نیاز به کنترل فکر و عامل خودآگاهی شناختی بیش از بقیه عوامل در پیش بینی اختلال وابستگی به مواد نقش دارند.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج می توان چنین نتیجه گرفت که گروه وابسته به مواد دارای میزان بیشتری از باورهای ناکارآمد می باشند و این باورهای ناکارآمد می توانند زمینه آسیب پذیری نسبت به اختلال وابستگی به مواد و تداوم این اختلال را فراهم سازند. پس امید می رود که روان درمانگران در جهت کمک هر چه بیشتر در درمان و پیشگیری از اعتیاد به نتایج این پژوهش توجه نمایند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ساعد، امید، یعقوبی، حمید، روشن، رسول، و سلطانی، مرضیه. (1390). مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد. اعتیاد پژوهی، 5(17)، 75-90. SID. https://sid.ir/paper/113918/fa

  Vancouver: کپی

  ساعد امید، یعقوبی حمید، روشن رسول، سلطانی مرضیه. مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد. اعتیاد پژوهی[Internet]. 1390؛5(17):75-90. Available from: https://sid.ir/paper/113918/fa

  IEEE: کپی

  امید ساعد، حمید یعقوبی، رسول روشن، و مرضیه سلطانی، “مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد،” اعتیاد پژوهی، vol. 5، no. 17، pp. 75–90، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/113918/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی