مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,246

دانلود:

1,069

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روابط علی سبک های دلبستگی، احساس تنهایی و عزت نفس با آمادگی به اعتیاد

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 180

چکیده

 هدف: هدف پژوهش حاضرتعیین برازش مدل روابط علی سبک های دلبستگی, احساس تنهایی, و عزت نفس با آمادگی به اعتیاد بود.روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از بین تمام دانشجویان دانشگاه های شهر کرمان 596 دانشجو به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس های سبک های دلبستگی هازان و شیور, نسخه کوتاه شده مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان دیتوماسو, برانن و بست, عزت نفس روزنبرگ, و پرسش نامه آمادگی به اعتیاد زرگر را پاسخ دادند. به منظور بررسی مدل از روش تحلیل مسیر در نرم افزار AMOS استفاده شد.یافته ها: مدل به دست آمده از شاخص های برازندگی مناسبی برخوردار بود. از میان متغیرها, سبک دلبستگی دوسوگرا اثر مستقیم و معناداری برآمادگی به اعتیاد داشت ولی از طریق متغیر عزت نفس آمادگی به اعتیاد رابطه معکوس و معناداری داشت.نتیجه گیری: از سبک های دلبستگی فقط سبک دلبستگی دوسوگرا هم مستقیم و هم غیرمستقیم به واسطه احساس تنهایی و عزت نفس پیش بینی کننده آمادگی به اعتیاد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شمس الدینی لری، لطیفه، توحیدی، افسانه، و عسکری زاده، قاسم. (1396). روابط علی سبک های دلبستگی, احساس تنهایی و عزت نفس با آمادگی به اعتیاد. اعتیاد پژوهی، 11(42 )، 161-180. SID. https://sid.ir/paper/113789/fa

  Vancouver: کپی

  شمس الدینی لری لطیفه، توحیدی افسانه، عسکری زاده قاسم. روابط علی سبک های دلبستگی, احساس تنهایی و عزت نفس با آمادگی به اعتیاد. اعتیاد پژوهی[Internet]. 1396؛11(42 ):161-180. Available from: https://sid.ir/paper/113789/fa

  IEEE: کپی

  لطیفه شمس الدینی لری، افسانه توحیدی، و قاسم عسکری زاده، “روابط علی سبک های دلبستگی, احساس تنهایی و عزت نفس با آمادگی به اعتیاد،” اعتیاد پژوهی، vol. 11، no. 42 ، pp. 161–180، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/113789/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی