مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,005

دانلود:

640

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد ویژگی شخصیتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانیات

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 190

چکیده

 هدف: با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر مصرف مواد به منظور طراحی مداخلاتی جهت پیشگیری و درمان, پژوهش حاضر در غالب مدلی با هدف بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد ویژگی شخصیتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد, الکل و دخانیات انجام شد.روش: تعداد 352 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین جمعیت عمومی 60- 18 ساله شهر تهران انتخاب و با استفاده از مقیاس رفتار تکانشی پنج عاملی, مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسش نامه های محقق ساخته در زمینه مصرف مواد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها بر مبنای آزمون های همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که ابعاد تکانشگری و اختلال در تنظیم هیجانی همبستگی معناداری را با مصرف و مصرف چندگانه مواد, الکل و دخانیات دارند. مدل پیشنهاد شده برای بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد تکانشگری و مصرف مواد برازش خوبی با داده ها داشت, اما اثر اختلال در تنظیم هیجانی بر مصرف مواد به اندازه ای نبود که از لحاظ آماری معنادار شود. هیجان واهی (P<0.01, b=0.42) و فقدان تامل (P<0.01, b=0.46) بر مصرف مواد و فقدان تامل (P<0.01, b=0.27), فوریت منفی (P<0.01, b=0.83) و فقدان پشتکار (P<0.05, b=0.13) بر اختلال در تنظیم هیجانی اثر معنادار داشتند.نتیجه گیری: اگرچه هم ابعاد تکانشگری و هم اختلال در تنظیم هیجانی همبستگی معناداری را با مصرف و مصرف چندگانه مواد, الکل و دخانیات داشتند, اما زمانی که در یک مدل به کار گرفته شدند ابعاد تکانشگری اثرات قوی تری بر مصرف مواد داشتند و نقش برجسته تری را در پیش بینی مصرف مواد ایفا می کنند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جبرائیلی، هاشم، مرادی، علیرضا، و حبیبی، مجتبی. (1396). بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد ویژگی شخصیتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد, الکل و دخانیات. اعتیاد پژوهی، 11(41 )، 173-190. SID. https://sid.ir/paper/113675/fa

  Vancouver: کپی

  جبرائیلی هاشم، مرادی علیرضا، حبیبی مجتبی. بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد ویژگی شخصیتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد, الکل و دخانیات. اعتیاد پژوهی[Internet]. 1396؛11(41 ):173-190. Available from: https://sid.ir/paper/113675/fa

  IEEE: کپی

  هاشم جبرائیلی، علیرضا مرادی، و مجتبی حبیبی، “بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد ویژگی شخصیتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد, الکل و دخانیات،” اعتیاد پژوهی، vol. 11، no. 41 ، pp. 173–190، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/113675/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی