مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: لیزر در پزشکی | سال:1384 | دوره:4 | شماره:1 (پی در پی 23) | صفحه شروع:18 | صفحه پایان:22

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

185

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد ليزر CO2 در جراحي پستان: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور در مقايسه با اسکالپل

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 22

چکیده

 زمینه و هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی برش محل عمل با لیزر Co2 واسکالپل برای مقایسه این دو روش صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه در قالب یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور بر روی هفتاد بیماری که دارای اندیکاسیون برای انجام بیوپسی پستان بودند انجام گردید. از این تعداد هشت نفر بخاطر بدخیم بودن ضایعه از روند پیگیرها خارج گردیدند. بقیه بیماران برای مدت شش ماه تحت پیگیری قرار گرفتند. لیزر مورد استفاده, یک دستگاه لیزر Co2 با توان 10 وات بود.در این مدت متغیرهای مختلفی از جمله میزان ماده بی حسی مورد استفاده, مدت زمان عمل, میزان خونریزی حین عمل, میزان درد پس ار عمل, میزان بروز عفونت, هماتوم وسرومای پس از عمل و همچنین بروز عوارض دیررسی نظیر اسکار, کلوئید و اسکار هیپرتروفیک درمحل عمل مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: شصت و دو بیمار با میانگین سنی 36.3 ± 10.9 سال در دو گروهی که مشخصات دموگرافیک آنها تفاوت معنی داری با هم نداشت در این مطالعه شرکت داشتند. میزان خونریزی و مصرف ماده بی حسی موضعی حین عمل در گروه لیزر بطور معنی داری کمتر از گروه اسکالپل بود (با سطح معنی داری P = 0.001 در هر یک از دو متغیر). اما میزان متغیرهای مدت زمان انجام عمل, میزان درد پس از عمل, درجه اسکار پس از عمل, میزان بروز عفونت, هماتوم, سروما, اسکار هیپرتروفیک و کلوئید بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: شصت و دو بیمار با میانگین سنی 36.3 ± 10.9 سال در دو گروهی که مشخصات دموگرافیک آنها تفاوت معنی داری با هم نداشت در این مطالعه شرکت داشتند. میزان خونریزی و مصرف ماده بی حسی موضعی حین عمل در گروه لیزر بطور معنی داری کمتر از گروه اسکالپل بود (با سطح معنی داری p=0.001 در هر یک از دو متغیر). اما میزان متغیرهای مدت زمان انجام عمل, میزان درد پس از عمل, درجه اسکار پس از عمل, میزان بروز عفونت, هماتوم, سروما, اسکار هیپرتروفیک و کلوئید بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نشان نداد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID