مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه جراحی ایران | سال:1391 | دوره:20 | شماره:4 | صفحه شروع:33 | صفحه پایان:39

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,041

دانلود:

167

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارزش تشخیصی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص آپاندیسیت حاد و کمپلیکه بالغین

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 39

چکیده

 زمینه و هدف: تست نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص آپاندیسیت کاربرد وسیعی دارد که کارایی آن از تناقضاتی برخوردار است. با توجه به اهمیت این بیماری و به منظور تعیین کارایی این تست, مطالعه حاضر در بالغین مبتلا به آپاندیسیت حاد و کمپلیکه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1387 صورت پذیرفت.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی, نمونه خون 106 بیمار مشکوک به آپاندیسیت جهت انجام قبل از عمل آپاندکتومی گرفته شد. بر اساس هیستوپاتولوژی بیماران به دو گروه پاتولوژی مثبت, منفی تقسیم شدند و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در این دو گروه مقایسه شد. جهت تجزیه و تحلیل از آزمون T مستقل و روش آمارMann- whitney u  و منحنی Roc استفاده گردید.یافته ها: در این مطالعه 106 بیمار مشکوک به آپاندیسیت که تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. از 106 مورد آپاندکتومی شده 94 نفر (%88.7) در پاتولوژی آپاندیسیت و 12 نفر (%11.3) آپاندیس نرمال داشتند. تعداد گلبول سفید در گروه آپاندکتومی مثبت 4181±12798 در میلی متر مکعب و در گروه آپاندکتومی منفی 5699±10561 در میلی مترمکعب بود (P=0.03). درصد نوتروفیل در مبتلایان به آپاندیسیت 36±80% و در گروه پاتولوژی منفی 11±66% بود (P=0.005). درصد لنفوسیت در گروه پاتولوژی مثبت 9±15% و در گروه پاتولوژی منفی 11±24% بود (P=0.013). نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در گروه پاتولوژی مثبت 5±7 در گروه پاتولوژی منفی 3±4 بود (P=0.01). حساسیت این تست برای نسبت نوتروفیل به لنفوسیت بیش از 3.5, %74, اختصاصیت 67%, ارزش اخباری مثبت 94% و ارزش اخباری منفی 25% محاسبه شد. سطح زیر منحنی %73 ROC حاصل شد.نتیجه گیری: تست نسبت نوتروفیل به لنفوسیت علیرغم تفاوت معنی دار, فاقد کارایی لازم در تشخیص آپاندیسیت حاد و کمپلیکه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID