مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه جراحی ایران | سال:1387 | دوره:16 | شماره:1 | صفحه شروع:91 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,990

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط دانسیته استخوان با خطر شکستگی هیپ

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 96

چکیده

 زمینه و هدف: از آنجایی که به دلیل افزایش سن, میزان شکستگی های هیپ پیوسته بیشتر می شود به نظر می رسد پوکی استخوان و مشکلات ناشی از آن یک معضل مهمی در آینده خواهد بود.میزان مرگ در شکستگی های هیپ 15 تا 20 درصد می باشد که در مقایسه با میزان مرگ ناشی از سایر مشکلات ارتوپدی (0.9 درصد) بسیار بیشتر می باشد. با توجه به اهمیت پوکی استخوان در ایجاد شکستگی های لگن به نظر می رسد با تعیین شدت پوکی بتوان از ایجاد شکستگی پیشگیری کرد. بنابراین هدف اول این تحقیق تعیین سطحی از پوکی استخوان است که باعث ایجاد شکستگی هیپ می شود تا با استفاده از این معیار بتوان پیشگیری لازم را انجام داد. هدف دوم این تحقیق بررسی تفاوت میزان پوکی استخوان در افراد با شکستگی هیپ در مقایسه با افراد هم سن و هم جنس می باشد.مواد و روش ها: در این تحقیق آینده نگر با استفاده از دستگاه Dual-Energy, X-Ray, Absorptiometry میزان دانسیته استخوان ناحیه هیپ در 100 بیمار با شکستگی لگن (50 مرد, 50 زن) اندازه گیری و سپس با میزان دانسیته استخوان هیپ در 100 فرد کنترل (50 مرد و 50 زن) مقایسه می شود. سن هر دو گروه بین 50 تا 90 سال انتخاب شده است. به منظور تعیین تاثیر پوکی استخوان و حد نقش تروما در ایجاد شکستگی های لگن, افرادی که با ترومای جزیی دچار شکستگی شده اند, وارد مطالعه شدند. در نهایت نتایج هر دو گروه براساس T-TEST مقایسه می گردید.یافته ها: متوسط میزان دانسیته استخوان در گروه بیمار 0.6333 بر حسب گرم در سانتیمتر مکعب می باشد که این میزان در گروه کنترل 0.7589 بر حسب گرم در سانتیمتر مکعب می باشد. متوسط نمره Z در گروه بیمار 1.218- در مقایسه با 0.625- در گروه کنترل می باشد.نتیجه گیری: سطحی از دانسیته استخوان که فرد را مستعد به شکستگی لگن می کند 0.6333 گرم در سانتیمتر مکعب می باشد که این میزان پوکی استخوان از افراد هم سن و هم جنس بیشتر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID