مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه جراحی ایران | سال:1389 | دوره:18 | شماره:1 | صفحه شروع:36 | صفحه پایان:44

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,861

دانلود:

123

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه میزان بازگشت حس بعد از ترمیم عصب اولنار و مدیان در مچ دست

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 44

چکیده

 زمینه و هدف: در اغلب مطالعات اندام فوقانی, پیش آگهی ترمیم عصب رادیال بهتر از عصب مدیان و این عصب بهتر از عصب اولنار است. این مطالعات بیشتر به جزء حرکتی اعصاب پرداخته اند. مطالعه مستقلی در مورد تفاوت بازگشت حس بعد از قطع این اعصاب انجام نشده است. برای بررسی این موضوع که در شرایط مشابه بازگشت حس در کدام یک از اعصاب مدیان و اولنار بهتر است, این مطالعه طراحی و اجرا شده است. مواد و روش ها: 65 بیمار مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه(س) که به علت قطع عصب مدیان, اولنار یا هر دو, در ناحیه مچ دست عمل جراحی شده بودند و حداقل 9 ماه از زمان عمل جراحی آنها می گذشت, مورد مطالعه قرار گرفتند. تست های افتراق دو نقطه ثابت و متحرک و تست مونوفیلامان به روش استاندارد انجام شد. یافته ها: میانگین سنی بیماران 10±27.2 بود. 58 نفر از بیماران مرد (89.2%) بودند. بیشترین عصبی که دچار آسیب دیدگی شده بود, عصب اولنار است که در 46.2% بیماران رخ داده بود. عصب مدیان در 36.9% بیماران آسیب دیده بود. آسیب توام عصب اولنار و مدیان در 16.9% بیماران وجود داشت. میانگین زمان بررسی بیماران بعد از عمل جراحی 12 ± 24.5 ماه بود. در مبتلایان به آسیب عصب مدیان انگشت میانی و در مبتلایان به آسیب عصب انگشت کوچک بیشترین اختلال حسی را داشتند. نتایج تست منوفیلامان, افتراق دو نقطه استاتیک و دینامیک در بیماران با آسیب عصب مدیان به نسبت آسیب عصب اولنار بهتر و تفاوت معنی دار بود. نتیجه گیری: هرچند در اغلب منابع انگشت اشاره به عنوان منطقه بررسی اختلال حس در قطع عصب مدیان ذکر شده است, اما در این مطالعه بیشترین میزان اختلال حس در هر سه تست انجام شده انگشت میانی بیماران بوده است, به همین دلیل بهتر است, هنگام معاینه یا انجام تست های تشخیصی در بیماران با قطع عصب مدیان به انگشت میانی به عنوان منطقه دارای بیشترین اختلال حس توجه شود. همچنین در این مطالعه ثابت شده است در شرایط مشابه از نظر سن, نوع صدمه, فاصله زمانی بین صدمه تا ترمیم و نوع ترمیم, نتایج حسی در عصب مدیان بهتر از اولنار است. توپوگرافی کمتر پیچیده عصب مدیان, آناتومی ساده تر این عصب, کوچکتر بودن قسمت حرکتی آن در مچ و راحت تر در معرض دید قرار گرفتن عصب در طی جراحی می توانند از علل این نتایج بهتر باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID